Wijkgemeenten

De Hervormde Gemeente Barneveld is groot, daarom is de gemeente ingedeeld in vijf verschillende 'wijken'. Deze indeling is gebaseerd op het stratenplan van de gemeente Barneveld. Hieronder per wijk informatie over de predikant, kerkenraad en de indeling van de wijk in blokken.

De algemene kerkenraad wordt gevormd door ambtsdragers uit de verschillende wijken.

Op de plattegrond kunt u de wijkindeling zien en kijken onder welke wijk u valt.

Wijkindeling

Wijk 1

Wijk 1 wordt globaal gevormd door De Burcht, Eilanden-Oost, De Glind en het buitengebied richting Renswoude, Scherpenzeel en Achterveld.

Predikant en kerkelijk werker
Blokouderlingen
Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Kerkrentmeesters
Diakenen
Blokindeling
Verkiezingen wijkkerkenraad

Het beleidsplan voor de wijk vastgesteld voor de jaren 2020 - 2023, voor vragen kunt u zich richten tot de scriba van de wijk.


Wijk 2

Wijk 2 wordt globaal gevormd door de Staatslieden-, Bloemen- en Schrijversbuurt en het buitengebied richting Terschuur.

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkenwerk en geeft leiding aan het pastoraat, het diaconaat, de catechese en het evangelisatiewerk.
De kerkenraad bestaat uit de predikant, zeventien ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen. In onze wijk kennen we elf blokken. In ieder blok hebben we een blokteam, dat bestaat uit de blokouderling, een diaken, een evangelisatiemedewerker en een aantal contactpersonen. Zo proberen we naar elkaar om te zien en niemand te vergeten.

Predikant en kerkelijk werker
Blokouderlingen
Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Kerkrentmeesters
Diakenen
Blokindeling
Verkiezingen wijkkerkenraad

Het beleidsplan voor de wijk vastgesteld voor de jaren 2020 - 2023, voor vragen kunt u zich richten tot de scriba van de wijk.


Wijk 3

Wijk 3 wordt globaal gevormd door Norschoten, Vogelbuurt en het buitengebied richting Kootwijkerbroek en De Valk.

De kerkenraad van wijkgemeente 3 bestaat uit de wijkpredikant, de ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen, de evangelisatie-ouderling, 12 blokouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 6 diakenen, waaronder de jeugddiaken.
Onze wijk is opgedeeld in 12 blokken. In ieder blok hebben we een blokteam, dat bestaat uit de blokouderling, een diaken, een evangelisatiemedewerker en contactpersonen. Zo proberen we naar elkaar om te zien en niemand uit het oog te verliezen.

Predikant en kerkelijk werker
Blokouderlingen
Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Kerkrentmeesters
Diakenen
Blokindeling
Verkiezingen wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad heeft in 2014 het beleidsplan 2015-2018 vastgesteld. Als u over dit plan iets wilt melden, kunt u zich richten tot de scriba.
Het wijkbeleidsplan voor de jaren 2020-2023 is in voorbereiding. Voor vragen kunt u zich richten tot de scriba van de wijk.


Wijk 4

Wijk 4 wordt globaal gevormd door Barneveld-Zuid, Veller en het buitengebied richting Lunteren.

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkenwerk en geeft leiding aan het pastoraat, het diaconaat, de catechese en het evangelisatiewerk.
De kerkenraad bestaat uit de predikant en pastoraal medewerker, zestien ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en zes diakenen. In onze wijk kennen we dertien blokken. In ieder blok hebben we een blokteam, dat bestaat uit de blokouderling, een diaken, een evangelisatiemedewerker en een aantal contactpersonen. Zo proberen we naar elkaar om te zien en niemand te vergeten.

Predikant en kerkelijk werker
Blokouderlingen
Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Kerkrentmeesters
Diakenen
Blokindeling
Verkiezingen wijkkerkenraad

Het beleidsplan voor de wijk vastgesteld voor de jaren 2021 - 2024, voor vragen kunt u zich richten tot de scriba van de wijk.


Wijk 5

Wijk 5 wordt globaal gevormd door Barneveld-Centrum, De Vaarst het het buitengebied richting Voorthuizen en Stroe.

De kerkenraad van wijk 5 bestaat uit de wijkpredikant, zeven blokouderlingen. Hiernaast bestaat de wijkkerkenraad uit één ouderling-scriba, één evangelisatieouderling, één jeugdouderling en twee ouderling-kerkrentmeesters. Ook zitting in de wijkkerkenraad hebben zeven diakenen, waarvan één voorzitter van de kerkenraad en één jeugddiaken is.

Predikant en kerkelijk werker
Blokouderlingen
Ouderlingen met een bijzondere opdracht
Kerkrentmeesters
Diakenen
Blokindeling
Verkiezingen wijkkerkenraad

Het beleidsplan voor de wijk vastgesteld voor de jaren 2020 - 2023, voor vragen kunt u zich richten tot de scriba van de wijk.


Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad regelt voor de Hervormde Gemeente te Barneveld taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. De Algemene Kerkenraad wordt volgens een rooster samengesteld uit vertegenwoordigers van de wijkgemeenten. Daar aan toegevoegd zijn de preses en scriba en de voorzitters van de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters. Meer informatie op de pagina: 

Algemene Kerkenraad.

Het Centraal beleidsplan, voor vragen kunt u zich richten tot de scriba van de Algemene Kerkenraad.


Kerkbeheer College van Kerkrentmeesters

De Hervormde Gemeente te Barneveld heeft voor het beheer van de stoffelijke goederen (niet zijnde de diaconale) een college van kerkrentmeesters.

Dit college wordt gevormd door drie kerkrentmeesters per wijkgemeente, waarvan er twee ouderling-kerkrentmeester zijn. De namen van de kerkrentmeesters van de verschillende wijken staan vermeld in de wijkbrieven en kunt u vinden bij desbetreffende wijken hierboven.

Meer informatie over:

Financiële middelen
Periodieke schenkingen
Actie Kerkbalans
ANBI
Kerkpleinmarkt