Identiteit

Logo Hervormd Barneveld

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) valt onze gemeente onder de hervormd-gereformeerde stroming.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij als Hervormde gemeente van Barneveld? Om die vraag te kunnen beantwoorden, kijken we allereerst naar God. Hij is voor onze gemeente de meest belangrijke Persoon!

Wie is God?

Wij geloven in de God die zich in de Bijbel bekend maakt. In de Bijbel lezen we dat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Hij zorgt nog steeds voor deze wereld en is begaan met alle mensen. Dat liet Hij vooral zien door Zijn Zoon, Jezus Christus, geboren te laten worden. Dit gedenken wij op het Kerstfeest.
Deze God wil door Jezus een relatie met mensen aangaan. Wie in Jezus gelooft, wordt Zijn kind. Dat is de geweldige boodschap uit de Bijbel voor ons. Deze boodschap staat centraal in allerlei activiteiten van onze gemeente.

Wie is Jezus?

Al snel na de schepping van de wereld keerden wij mensen ons van God af. De goede relatie met God werd verbroken. Hierdoor kwamen ziekte en dood, maar ook egoïsme en onrecht in de wereld. Jezus, Gods Zoon, kwam naar ons toe om de goede relatie met God te herstellen. Hij droeg aan het kruis de straf van God over onze zonden. Zo gaf Hij Zijn leven voor ons! Jezus stond op uit de dood. Hij overwon alle kwade machten. Dit gedenken wij met Pasen. Niet lang na Zijn opstanding is Jezus teruggegaan naar Zijn Vader in de hemel. Allen die in Hem geloven brengt Hij bij hun sterven in dit hemelse Vaderhuis.
Jezus liet tijdens Zijn verblijf op aarde zien wat het is om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Hij zocht in het bijzonder de mensen op naar wie niemand omzag. Zo is Hij een voorbeeld voor ons.
Op een dag komt Jezus terug om recht te spreken over alle mensen. Hij zal alle mensen ter verantwoording roepen over hun leven. Ongeloof en onrecht zal Hij eerlijk straffen. Dan maakt Hij ook alles nieuw. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Op die nieuwe aarde zullen we als gelovigen opnieuw in harmonie leven met God.

Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest staat op één lijn met God, de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Deze Geest verbindt ons met de Heere Jezus en verandert ons hart en leven. Door deze Geest zijn God en Jezus Christus in het hart en leven van allen die geloven aanwezig.

Wie zijn wij?

Wij verlangen God en onze naaste lief te hebben. Wij vertellen eerlijk dat we helaas te vaak op onszelf gericht zijn. We hebben het nodig om in de zondagse kerkdiensten telkens weer te horen dat God in liefde vergeeft en naar ons om blijft zien. Dat vinden we heel bijzonder en noemen we genade. De zondagse diensten zijn het hart van onze gemeente. We zingen er om God te loven en te prijzen. We luisteren naar een Bijbelgedeelte en de uitleg er van. We bidden voor elkaar en voor anderen. We geven in een collecte geld om onze naaste dichtbij en ver weg te helpen en onderhouden op die manier ook onze kerkelijke gemeente. Door dit alles wordt ons hart gericht op onze grote en goede God.
Kom, ga met ons en doe als wij!

NB. De Hervormde gemeente van Barneveld heeft een gereformeerde identiteit, in het spoor van de Reformatie. De Bijbel is daarom onze enige bron en norm. We belijden mee wat er staat in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Uitvoeriger is onze identiteit beschreven in het Centraal Beleidsplan en in een notitie over ‘Gereformeerde identiteit en gereformeerde prediking’. We vinden het op deze plaats ook belangrijk om aan te geven dat we ons als gemeente van Christus onopgeefbaar verbonden weten met het volk Israël. Hierover is meer te lezen op de pagina van de werkgroep Israël & onze gemeente.