Identiteit

Logo Hervormd Barneveld

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) valt onze gemeente onder de hervormd-gereformeerde stroming.

Wie zijn wij?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, kijken we eerst wie God is. Hij is namelijk de bestaansreden van onze gemeente.

Wie is God?

Wij geloven in de God die zich in de Bijbel bekend maakt. In de Bijbel lezen we dat God de aarde geschapen heeft, dat Hij vanaf het begin van de mensheid naar de mensen heeft omgekeken en dat Hij niets liever wil dan een goede relatie hebben met ‘Zijn volk’. God vergelijkt die relatie in de Bijbel zelfs met die van een bruid en een bruidegom.

De liefde van God voor zijn volk gaat dus heel diep.

Wie Zijn volk dan is?
Dat zijn de mensen die in Hem geloven.

Wie is Jezus?

God en Jezus zijn namen die vaak tegelijk genoemd worden. We lezen in de Bijbel dat Jezus de Zoon van God is. Wij geloven dat Jezus als Redder naar de aarde kwam.

Waar we dan van gered moeten worden?
Tussen God en de mens is afstand ontstaan doordat de mens zich van God afkeerde. Jezus kwam naar de aarde om de relatie tussen God en de mens (weet je nog: die bruid en die bruidegom) te herstellen. Jezus kwam ons redden van een leven zonder God.

Jezus zei over het leven met God: ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’

In de Bijbel staat geschreven hoe Jezus dit Zelf deed. Hij zocht God (in de stilte) op om te bidden en Hij ‘kende de schriften’. Daarnaast had Jezus meer dan wie ook, oog voor de naaste. Hij gaf om mensen, zocht de verschoppelingen van de samenleving op, genas mensen, sprak met mensen en vergaf mensen.

Wie is de Heilige Geest?

Met God en Jezus zijn we er nog niet. In de Bijbel wordt ook gesproken over de Heilige Geest. Dit is de Geest van God die op aarde bij ons is.

God, Jezus en de Heilige Geest: dat zijn drie ‘personen’, maar we zeggen dat we in één God geloven. God wordt daarom vaak omschreven als de Drie-enige God.

Een dominee zei vroeger eens: ‘Je hebt water, ijs en stoom. Alle drie bestaan ze, alle drie hebben ze hun eigen verschijningsvorm, maar alle drie zijn ze ook hetzelfde.’

Wie zijn wij dus?

We zijn een christelijke gemeente, die bestaat uit allerlei mensen met verschillende achtergronden die de God van de Bijbel willen dienen. We proberen, zoals Jezus zei: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dit nieuwe leven ontvangen we van de Heere Jezus, door de Heilige Geest. 

Wij komen iedere zondag bij elkaar in de kerk. Daar ontmoeten we elkaar, zingen we samen liederen tot eer van God, bidden we en luisteren we naar een Bijbelgedeelte en uitleg daarvan. We leven met elkaar mee in ziekte en zorg, maar ook als er blijdschap is. Daarnaast zijn er in iedere kerkdienst collectes voor diverse goede doelen. Met het geld dat we ophalen, helpen we onze naaste dichtbij en ver weg en onderhouden we onze kerkelijke gemeente.

Die samenkomsten op zondag zijn misschien wel het ‘hart’ van onze gemeente, maar daarnaast ontmoeten we elkaar als ook op andere momenten en andere plekken.

Wie ben jij, wie bent u?

Onze gemeente bestaat uit allemaal heel verschillende mensen, met heel verschillende achtergronden. Maar we zijn met elkaar verbonden door onze liefde voor God.