Aanleveren nieuwsberichten

Communicatiemogelijkheden Hervormde Gemeente Barneveld

In onze gemeente beschikken we over diverse communicatiemiddelen.
We onderscheiden hierbij:

  • de kerkbode
  • de nieuwsbrief
  • de website
  • de afkondigingen in de kerk
  • de agenda beamer / liedblad / livestream erediensten
  • het flyeren

Onderstaand maken we u wegwijs.
Algemene vragen/opmerkingen over communicatie in onze gemeente kunt u via communicatiecommissie@hervormdbarneveld.nl mailen naar de communicatiecommissie.

Kopij

de kerkbode

Onze kerkbode verschijnt normaal eens per 2 weken op vrijdag (in de zomervakantie of in de periode rond Kerst of Oud en Nieuw soms minder vaak). Kopij dient uiterlijk op de voorafgaande zaterdag te worden aangeleverd. Uitsluitend per e-mail: kerkbode@hervormdbarneveld.nl .

de nieuwsbrief

Onze gemeente kent een digitale nieuwsbrief (via e-mail), waarmee we gemeenteleden informeren over belangrijke ontwikkelingen. Nieuwsbrieven worden verzonden in die weken dat de kerkbode niet verschijnt. Berichten kunnen worden aangeleverd via nieuwsbrief@hervormdbarneveld.nl.
Voor ontvangst van de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden via de pagina Nieuwsbrief

de website

Nieuwsberichten of agendapunten voor de website van onze gemeente dienen via webmaster@hervormdbarneveld.nl te worden aangeleverd. Dit betreft alleen de gemeentebrede activiteiten. Berichten of agendapunten die bedoeld zijn voor de wijkgemeente graag aanleveren via de Website beheerder van die wijk, zie de pagina Contactgegevens. Bij nieuwsberichten kan ook een plaatje, logo of flyer worden geplaatst op de site. Dit graag aanleveren in .jpg of .png formaat, afmetingen minimaal 1280x640 pixels en geen kleine tekst in het plaatje, omdat het anders onleesbaar wordt.

de afkondigingen

Afkondigingen vinden op zondagmorgen plaats, voorafgaand aan de diensten. We kondigen in principe alleen berichten af die niet in de kerkbode hebben gestaan, niet meer tijdig in een volgende kerkbode kunnen worden geplaatst en essentieel zijn voor de gemeente. Bij twijfel beslist de scriba van de Algemene Kerkenraad. Teksten dienen “kant-en-klaar” te worden aangeleverd. Zorg ervoor dat e.e.a. in goed Nederlands geformuleerd is.
Afkondigingen dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag voor 18.00 uur te worden aangeleverd via scriba.ak@hervormdbarneveld.nl .

de agenda beamer / liedblad / livestream erediensten

In Rehoboth en de Goede Herderkerk vertonen we voorafgaand aan de erediensten een agenda op de beamer. Activiteiten kunnen op de agenda worden geplaatst mits deze direct gerelateerd zijn aan onze gemeente en ook in de kerkbode worden vermeld. Gemeentebrede activiteiten krijgen voorrang boven wijkgebonden activiteiten, zoals een wijkavond.
We vermelden de agenda ook op het liedblad dat in de middagdienst in de Oude Kerk wordt uitgereikt, mits daarvoor ruimte is. De liederen/gezangen hebben uiteraard voorrang.
Komen er meer verzoeken binnen dan waar ruimte voor is, dan bepaalt de scriba van de Algemene Kerkenraad de prioriteit als volgt: een eenmalige of incidentele activiteit heeft voorrang boven periodieke activiteiten; en vroege verzoeken hebben voorrang boven latere.
Voor het aankondigen van een activiteit op de beamer hebben we de volgende gegevens nodig: datum, een korte omschrijving van de activiteit, locatie en aanvangstijdstip. Verzoeken dienen te worden aangeleverd bij de ambtelijk secretaris van de Algemene Kerkenraad via scriba.ak@hervormdbarneveld.nl, uiterlijk op maandagavond voorafgaand aan de zondag waarvoor het verzoek bedoeld is. 
Uitgangspunt voor de aankondigingen op de beamer is het tonen van de agenda voor de komende week. Activiteiten die op meerdere avonden plaatsvinden (bijv. een cursus van 3 of 4 avonden), en die daarom voor gemeenteleden een extra afweging vergen, vermelden we eventueel al wat eerder, mits daarvoor ruimte is. 
Naast de agenda is er op de beamer per keer ruimte voor één dia. Ook deze dient uiterlijk de maandagavond voorafgaand aan de zondag van vertoning “kant en klaar” te worden aangeleverd. De scriba of de ambtelijk secretaris beoordelen de kwaliteit en de inhoud. Indien nodig vinden (in overleg) aanpassingen plaats.
De agenda en de extra dia worden ook getoond in de erediensten die via de livestream worden uitgezonden.

het flyeren

Na afloop van de ochtenddiensten kan voor activiteiten worden geflyerd, mits deze verband houden met (de identiteit van) onze gemeente en er in principe na afloop van alle ochtenddiensten wordt geflyerd. Flyeren na een middagdienst wordt bij uitzondering toegestaan als daar een goede reden voor is. We houden als grens één flyer per zondag aan. Toestemming om te flyeren dient minimaal 2 weken van tevoren te worden gevraagd bij de scriba van de Algemene Kerkenraad via scriba.ak@hervormdbarneveld.nl. Het flyerverzoek dient vergezeld te gaan van een tekstvoorstel voor een (korte) afkondiging, zodat kerkbezoekers weten wat er bij de uitgang wordt uitgedeeld. Zie hiervoor ook de informatie onder het kopje “afkondigingen”.