Privacyverklaring Hervormde Gemeente Barneveld

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

Bij lidmaatschap van de Hervormde Gemeente Barneveld wordt u geregistreerd in de ledenadministratie. De registratie van uw gegevens maakt het mogelijk om met u te communiceren. Ook worden u gegevens gebruikt om betalingen te kunnen innen.

De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • Naam
 • Voornamen
 • Voorletters
 • Titulatuur
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • IBAN nummer
 • Burgerlijke staat
 • Kerkelijke staat (belijdend lid / dooplid / lid)
 • Kerkelijke bijdrage
 • Abonnementen

Beveiliging en bewaartermijn

De Hervormde Gemeente Barneveld heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Na het uitschrijven als lid zijn wij vanwege wettelijke verplichtingen en bewaartermijnen gehouden de gegevens nog 7 jaar te bewaren.

Delen met anderen

De Hervormde Gemeente Barneveld verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of kerkordelijke verplichting.

Website

Op de website hervormdbarneveld.nl verschaffen wij gemeenteleden informatie. Voor onze website maken wij gebruik van cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden.  Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

E-mail

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie van belang zijn. Dit alles om uw vragen te verwerken en te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van de Hervormde Gemeente Barneveld of indien nodig van een derde partij.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door een mail te sturen naar privacy@hervormdbarneveld.nl. U dient zich wel te legitimeren, daarna zullen wij zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.