Israël & onze gemeente

De werkgroep "Israël & onze gemeente" van de Hervormde gemeente te Barneveld stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en in de toekomst.

Jeruzalem

Informatie

Aanvullende informatie vindt je via onderstaande links:

Overwegingen

Een aantal overwegingen waarom wij het zo belangrijk vinden om de relatie tussen Israël en onze gemeente onder de aandacht te brengen:

  • Vanuit de gemeenschap met Christus weten we ons verbonden met Israël, onze oudste broeder.
  • De Bijbel, ook het Nieuwe Testament is geschreven door Joden. Sommige dingen kunnen we alleen begrijpen als we kennis hebben van de Joodse gebruiken en gewoonten.
  • Reeds vanaf de eerste eeuwen na Chr. is er in de kerk geleerd dat zij de plaats van Israël heeft ingenomen. Deze vervangingstheologie heeft er enerzijds toe geleid dat er een breuk is ontstaan in onze verbondenheid met Israël. Anderzijds is er een geestelijke bedekking gekomen over de kerk als het gaat om Gods weg met en Zijn trouw aan Israël (zie hiervoor ook Jesaja 25:7). Alleen wanneer de kerk inziet dat God trouw blijft aan Zijn volk Israël zal de kerk zelf het goede zicht hebben op Gods handelen met Israël en de volkeren. Mede door het leren luisteren naar de manier waarop onze (Jezus-als-de-Messias-belijdende) Joodse broeders en zusters Oude en Nieuwe Testament lezen, zal dat heldere zicht weer verkregen kunnen worden. Laten we daarom bidden om zicht op Israël!
  • Vanaf het begin van de 20e eeuw, en zeker na de stichting van de staat Israël in 1948, zien we dat God bezig is de beloften aan het Joodse volk te vervullen en Zijn Naam te heiligen (Ezechiël 36:22-24). De plotselinge opkomst en de explosieve groei van de beweging van Messiaanse Joden sinds de jaren ’70 bewijst dat de Heere God ook een begin maakt met het geestelijk herstel van Israël. Het herstel van Israël is dé sleutel om deze tijd in bijbels licht te verstaan. De vijgenboom, evenals de olijfboom en de wijnstok symbool voor Israël, loopt uit en de zomer is nabij! (Mattheüs 24:32-33). Met het Joodse volk mogen we met verlangen uitzien naar de (weder)komst van de Messias.
  • Paulus schrijft in Romeinen 11:11 dat ”door hun (Israëls) val de zaligheid tot de heidenen is gekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken”. In bijna 2000 jaar geschiedenis van kruistochten, pogroms, gedwongen bekeringen en inquisitie (wat uiteindelijk voor de nazi’s zelfs een vergoelijking zou worden voor de holocaust), hebben we de Joden niet tot jaloersheid verwekt, maar zijn we voor hen veeleer een belemmering geworden om in Jezus te geloven. Wij hebben door onze houding door de eeuwen heen onnoemelijk veel schuld op ons geladen. Als gemeente van Christus is het goed deze schuld te belijden en daden van solidariteit te tonen met Israël en het Joodse volk.
  • Als het volk Israël uiteindelijk Jezus als de Messias zal aanvaarden, wat niet onze verdienste is, maar enkel en alleen door God gewerkt, zal dat een wereldwijde opwekking met zich meebrengen: Romeinen 11:12 “Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!” en in vers 15: “Want als hun verwerping (van Jezus) verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
  • We zien dat voorafgaand aan Jezus’ wederkomst de strijd om Jeruzalem zich verhevigt (Zacharia 12:3). In een tijd waarin het antisemitisme weer opkomt en de haat tegen Gods oogappel (Zacharia 2:8) zich steeds bruter manifesteert, kan de gemeente van Christus Israël te hulp komen met een machtig wapen: onze voorbede. In Jesaja 62: 6-7 lezen we: “Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.

Logo Israel en onze gemeente Romeinen 11:12-32

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Israël

Als werkgroep maken we deel uit van de Hervormde Gemeente Barneveld, die op haar beurt weer deel uitmaakt van de PKN.
Zoals onze werkgroep "Israël & onze Gemeente" een onderdeel is van de plaatselijke gemeente, zo is "Kerk en Israël" een onderdeel van de landelijke PKN. "Kerk en Israël" werkt nauw samen met de "Protestantse Raad voor Kerk en Israël". En, evenals onze plaatselijke werkgroep een eigen webpagina heeft op de plaatselijke website, zo heeft Kerk en Israël een webpagina op de landelijke website van de PKN.
De inhoud van deze webpagina is een afspiegeling van de volle breedte zoals we die binnen de PKN kennen. Mocht u inhoudelijk van gedachten willen wisselen of in gesprek willen gaan, over dat wat er op deze webpagina te vinden is, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar israel@hervormdbarneveld.nl.