Pastoraat en Gemeenteopbouw

Pastoraat en Gemeenteopbouw (P&G) is een Orgaan van Bijstand van de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Barneveld.

Er vallen tien werkgroepen onder:

Lees meer hieronder.

Pastoraat en Gemeenteopbouw logo

Adressenlijst ‘Hulp nodig? Wij helpen!’

Sinds 2017 bestaat de adressenlijst ‘Hulp nodig? Wij helpen!’ met contactgegevens waar de gemeente praktische -  en psychische hulp kan vinden of waar men informatie kan vinden over opvoeding, relaties, contactgroepen enz.. De lijst wordt jaarlijks i.s.m. de Diaconie gecontroleerd en in de kerkbode afgedrukt. Lees meer op de pagina Hulp nodig? Wij helpen!

Informatie over (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld:

Zie hiervoor de pagina: Protocol (seksueel) misbruik in de kerk en handreiking huiselijk geweld.

Column ‘Tussendoortje’

Een initiatief van Pastoraat en Gemeenteopbouw is het plaatsen van een column in de kerkbode. Vanaf oktober 2015 verschijnt 10 keer per jaar de column “Tussendoortje”. Deze geeft informatie op het gebied van opvoeding, relaties, ondersteuning, hulpverlening enz. De schrijvers komen uit diverse werkgroepen in onze gemeente, maar er zullen ook professionals van buiten de gemeente ‘aan het woord’ zijn. Hiermee wil Pastoraat & Gemeenteopbouw de gemeenteleden goede informatie geven over de vele onderwerpen die ieders aandacht vragen en die er in de gemeente leven.

Taak en opdracht

Het Orgaan van Bijstand Pastoraat en Gemeenteopbouw (P&G)

  • Onderhoudt namens de Algemene Kerkenraad de contacten met de werkgroepen die onder P&G vallen.
  • Is gesprekspartner en contactpersoon tussen de Algemene Kerkenraad en de werkgroepen die onder P&G functioneren. En P&G onderzoekt de mogelijkheden voor afstemming van de werkzaamheden tussen de verschillende werkgroepen.
  • Kan gevraagd en ongevraagd advies geven of informatie verstrekken aan de Algemene Kerkenraad t.a.v. beleidszaken in de werkgroepen. Adviezen/opdrachten van de Algemene Kerkenraad kan P&G aan de orde stellen of implementeren in de werkgroepen. 
  • Onderhoudt, waar nodig, contacten met de andere Organen van Bijstand