Veilige Kerk

Veilige Kerk – voor veiligheid in de omgang met elkaar

Informatie over (seksueel) misbruik in de kerk en huiselijk geweld:

Zie hiervoor de pagina: Protocol (seksueel) misbruik in de kerk en handreiking huiselijk geweld.

Werkgroep Veilige Kerk

Je moet er niet aan denken: misbruik op een jeugdkamp, een jeugdleider die zijn handen niet thuishoudt, of een ambtsdrager die te dichtbij komt. Ongewenste intimiteiten binnen het kerkenwerk. Maar ook zaken als roddelen, pesten, kwetsende woorden, alle vormen van machtsmisbruik… Als kerkelijke gemeente is het belangrijk daar juist wèl over na te denken. Het is belangrijk dat àlle gemeenteleden goed met elkaar omgaan en elkaar met respect behandelen. Het gaat om de veiligheid van onze naaste en de naam van God.

De stap om te bouwen aan een veilige kerk heeft onze Hervormde gemeente genomen door in 2016 het ‘Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en Handreiking huiselijk geweld’ in te voeren. We hebben een Gedragscode die digitaal ondertekend wordt door o.a. ambtsdragers, jeugdwerkers, pastoraal werkers en kosters. En voor de hele gemeente zijn er Omgangsregels. Dit initiatief wordt breed gedragen door de Algemene Kerkenraad, Jeugdbeleidsraad en orgaan Pastoraat en Gemeenteopbouw.

Bewustwording en alertheid rond dit onderwerp is van belang. Herkennen wij signalen van mensen die te maken hebben met (seksueel) misbruik in de kerk of huiselijk geweld? Is er erkenning voor slachtoffers, ook al is het al lang geleden?

Belangrijk is ook dat ouderen en jongeren weten waar ze terecht kunnen als er sprake is van (seksueel) misbruik in de kerk of huiselijk geweld. Of als dit gesignaleerd wordt bij iemand in de omgeving.

Werkgroep Veilige Kerk zorgt ervoor dat dit onderwerp op de kerkelijke agenda blijft en dat hulpverleningsadressen en andere berichten rond (seksueel) misbruik en huiselijk geweld gecommuniceerd worden richting de gemeente via kerkbode, website en postertjes in de gebouwen en door bijvoorbeeld een themadienst/avond en het tonen van een korte PowerPoint ‘Veilige Kerk voor jou’ bij de catechisanten.