Veilige Kerk

In de Hervormde Gemeente Barneveld willen we een veilige en betrouwbare gemeenschap vormen, in het besef dat we door God aan elkaar gegeven zijn. Werkgroep Veilige Kerk werkt aan bewustwording en alertheid rond het onderwerp grensoverschrijdend gedrag; voor veiligheid in de omgang met elkaar. In het kader van een veilige kerk heeft de Hervormde Gemeente Barneveld daarom twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Er zijn ook twee externe vertrouwenspersonen.

Veilige Kerk – voor veiligheid in de omgang met elkaar

Werkgroep Veilige Kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid binnen èn buiten de kerk niet altijd vanzelfsprekend. Ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van machtsmisbruik komen helaas voor. Maar ook zaken als roddelen, pesten, kwetsende woorden… Als kerkelijke gemeente is het belangrijk daarover na te denken. Het is belangrijk dat alle gemeenteleden goed met elkaar omgaan en elkaar met respect behandelen. Het gaat om de veiligheid van onze naaste en de naam van God.

De stap om te bouwen aan een veilige kerk heeft onze Hervormde gemeente genomen door in 2016 het ‘Protocol (seksueel) misbruik in pastorale en kerkelijke gezagsrelaties en Handreiking huiselijk geweld’ in te voeren. We hebben een Gedragscode die digitaal ondertekend wordt door o.a. ambtsdragers, jeugdwerkers, pastoraal werkers en kosters. En voor de hele gemeente zijn er Omgangsregels. Dit initiatief wordt breed gedragen door de Algemene Kerkenraad, Jeugdbeleidsraad en orgaan Pastoraat en Gemeenteopbouw.

Bewustwording en alertheid rond dit onderwerp is van belang. Herkennen wij signalen van mensen die te maken hebben met (seksueel) misbruik in de kerk of huiselijk geweld? Is er erkenning voor slachtoffers, ook al is het al lang geleden? Belangrijk is ook dat ouderen en jongeren weten waar ze terecht kunnen als er sprake is van (seksueel) misbruik in de kerk of huiselijk geweld. Of als dit gesignaleerd wordt bij iemand in de omgeving.

Werkgroep Veilige Kerk zorgt ervoor dat dit onderwerp op de kerkelijke agenda blijft en dat hulpverleningsadressen en andere berichten rond (seksueel) misbruik en huiselijk geweld gecommuniceerd worden richting de gemeente via kerkbode, website en andere sociale media.

Veilige Kerk voor jou is een pagina met hulpverleningsadressen voor jongeren.

Voor betaalde kerkelijk werkers en kerkelijk vrijwilligers die binnen onze gemeente werken met kwetsbare groepen zijn er Informatiebrieven met handvatten opgesteld:

Wil je meer informatie?