Verkiezing Ambtsdragers Wijk 2

We brengen u graag op de hoogte van de vacatures in onze kerkenraad.

Rehoboth

25 juni 2020

Met dankbaarheid deelt de kerkenraad van wijkgemeente 2 mee, dat diaken  Bert Verbeek, Kallenbroekerweg 95,  na een periode van beraad en gebed bereid is gevonden om de nog resterende vacature van ouderling in de kerkenraad te gaan vervullen. 

In haar vergadering van dinsdag 23 juni jl. heeft de kerkenraad broeder Verbeek benoemd tot ouderling. Hij heeft die benoeming aangenomen. 

Met het oog op de bevestiging van broeder Verbeek tot ouderling kunnen bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging worden ingebracht door stemgerechtigden binnen de wijk. Dat kan uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking, schriftelijk met naam en adres en ondertekend, bij de scriba van de wijkkerkenraad 2, broeder J.J.H. Post, Thorbeckelaan 76A.

In verband met het feit dat als gevolg hiervan op termijn een vacature zal ontstaan voor één diaken, worden de leden van wijkgemeente 2 van harte uitgenodigd om bij de scriba van de wijkkerkenraad 2 tevens namen in te dienen van kandidaten die naar hun mening voor verkiezing van het ambt van diaken in de kerkenraad in aanmerking komen.