Diaconie - Introductie

Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dit woord betekent dienst, of ook wel: dienen. Een woord dat een belangrijke plek heeft in het Evangelie! Via het diaconaat binnen onze Hervormde Gemeente willen we dit dienen in de praktijk brengen. 

diaconie

In de Bijbel lezen we in Mattheüs 25 vers 35 en 36 wat Jezus hierover zegt:
"Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald;
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht;
Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen."


In navolging van Jezus Christus willen wij als diaconie – en als gemeente – de medemens die hulp nodig heeft, helpen.

‘Dienen’ is in onze samenleving niet hip. We zien hoe mensen geïsoleerd raken, vereenzamen of soms verdwalen in een woud aan regels. Wij zien ‘dienen’ als: omzien naar elkaar. Dat kan op allerlei manieren.

Heb je hulp nodig?

Als Diaconie helpen we graag! Bijvoorbeeld wanneer je niet (meer) in staat bent om een warme maaltijd te bereiden, of wanneer je vervoer nodig hebt naar de kerk of het ziekenhuis. Ook kan het zijn dat jij of mensen in jouw nabije omgeving in de financiële problemen komen. De diaconie staat voor je klaar om waar nodig direct hulp te bieden en te zoeken naar structurele oplossingen.

Binnen onze gemeente is een groot aanbod van geestelijke en praktische hulp en ondersteuning. Het is belangrijk dat je als gemeentelid het juiste aanspreekpunt kunt vinden als je van deze mogelijkheden gebruik wilt maken. 

De diverse soorten hulp, activiteiten en informatie over bijvoorbeeld relatie, opvoeding en contactgroepen staan per onderwerp genoemd op het overzicht: Hulp nodig? Wij Helpen!

Wil je een diaconale gift doen?

Dat vinden we fijn! Giften aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente Barneveld vallen onder de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-regeling) en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.

Je kunt een bedrag overmaken op bankrekening NL28 RABO 0385 5600 01 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Barneveld. Je kunt de gift bestemmen voor algemeen diaconaal werk, of specifiek aangeven aan welk(e) doel(en) het geld besteed mag worden.

Ook is het mogelijk om een periodieke schenking te doen zonder tussenkomst van de notaris. De schenker en de ontvanger stellen dan zelf een overeenkomst op. Deze overeenkomst kun je hier downloaden.

Legaten en erfstellingen

We kunnen ons voorstellen dat je gewend bent regelmatig een gift te geven. Het is echter ook mogelijk om na overlijden de Diaconie van de Hervormde Gemeente Barneveld in de nalatenschap te gedenken. 

Je kunt dit laten opnemen in jouw testament in de vorm van een legaat of een erfstelling. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Een erfstelling is dat je de diaconie benoemt als erfgenaam voor (een deel) van de erfenis.

In beide gevallen is een notariële akte noodzakelijk. Wanneer je hier een vraag over hebt of hierover eens met de diaconie van gedachten wilt wisselen, kun je mailen naar: diaconie@hervormdbarneveld.nl  t.a.v. de penningmeester.