Verkiezing Ambtsdragers Wijk 5

Alle vacatures, die begin 2024 in onze kerkenraad ontstaan, zijn vervuld. 

De Hoeksteen

Bericht van 1 december 2023

Met grote vreugde delen we mee dat Jos van der Vlist zijn benoeming tot ouderling kerkrentmeester heeft mogen aanvaarden. Daarmee zijn in wijk 5 alle vacatures vervuld. We zijn de Heere daar zeer dankbaar voor. 

Bericht van 24 november 2023

In de vergadering van 23 november van wijkkerkenraad 5 hebben we benoemd in de vacature ouderling kerkrentmeester Jos van der Vlist, Van Breugelplantsoen 15. Jos is gevraagd uiterlijk vrijdag 1 december om 12 uur zijn keuze kenbaar te maken. We bidden hem Gods zegen toe nu deze vraag bij hem terecht is gekomen. 

Bericht van 3 november 2023

Patrick Rietveld heeft zijn benoeming tot ouderling aanvaard.
Jan van Deuveren heeft voor zijn benoeming tot ouderling kerkrentmeester bedankt.

We zijn de Heere dankbaar dat Hij de gekozen broeders heeft geholpen in dit proces.

Hiermee blijft er nog één vacature over binnen onze wijk, de vacature ouderling kerkrentmeester. We hopen in onze reguliere vergadering van 23 november hier mee verder te gaan. Op dit moment voldoet de huidige lijst met ingebrachte namen en is uw inbreng niet nodig. We vragen u uiteraard om te bidden voor het vervolg van dit proces.

Bericht van 21 oktober 2023

In de vergadering van 19 oktober zijn de volgende broeders benoemd:

  • Vacature Kerkrentmeester Van de Pol: J.G. (Jan) van Deuveren, Weth. van Hekezenlaan 9 
  • Vacature Blokouderling Voorsluijs: P. (Patrick) Rietveld, Dr. Albert Schweitzerlaan 30 

Beide broeders is gevraagd uiterlijk vrijdag 3 november om 12 uur hun besluit kenbaar te maken.
We wensen hen Gods zegen toe en vragen u deze broeders mee te nemen in uw gebeden.


Bericht van 13 oktober 2023

 Onderstaand de beslissing van de benoemde broeders.

  • Vacature Kerkrentmeester Van de Pol: H. van de Bunt, Van Haersoltelaan 44, BEDANKT
  • Vacature Kerkrentmeester Junte: H. van den Berg, Van Breugelplantsoen 48, AANVAARD 
  • Vacature Blokouderling Smits: M.A. van Grootheest, Johan Walburglaan 18, AANVAARD 
  • Vacature Blokouderling Voorsluijs: H.A. van 't Ooster, Iepenhof 27, BEDANKT
  • Vacature Ouderling scriba Van der Niet: A.H. Scholing, Ambrosius van Ommerenlaan 35, AANVAARD 
  • Vacature Jeugddiaken Oudejans: M.A. van Heiwegen, Van Haersoltelaan 96, AANVAARD

We zijn de Heere dankbaar dat Hij de gekozen broeders heeft geholpen in dit proces.
Als kerkenraad hopen we 19 oktober samen te komen om te praten over de twee openstaande vacatures, waarbij we met de hulp van onze God tot nieuwe benoemingen hopen te komen.

Bericht van 30 september 2023

In de vergadering van 28 september van wijkkerkenraad 5 hebben we de volgende broeders benoemd:

•    Vacature Kerkrentmeester Van de Pol: H. van de Bunt, van Haersoltelaan 44
•    Vacature Kerkrentmeester Junte: H. van den Berg, Van Breugelplantsoen 48
•    Vacature Blokouderling Smits: M.A. van Grootheest, Johan Walburglaan 18
•    Vacature Blokouderling Voorsluijs: H.A. van 't Ooster, Iepenhof 27
•    Vacature Ouderling scriba Van der Niet: A.H. Scholing, Ambrosius van Ommerenlaan 35
•    Vacature Jeugddiaken Oudejans: M.A. van Heiwegen, Van Haersoltelaan 96

Deze broeders is gevraagd uiterlijk 13 oktober om 12:00 uur hun beslissing kenbaar te maken.
We wensen hen Gods zegen toe en vragen u deze broeders mee te nemen in uw gebeden.

Bericht van 14 september 2023

Verkiezing van ambtsdragers
In de kerkbode van 25 augustus heeft u kunnen lezen over de ontstane vacatures. 
Hierin stond helaas niet vermeld dat broeder Van Middendorp zich ook herkiesbaar gesteld heeft. 
Per abuis is zijn naam niet in de lijst opgenomen. Als er voor 28 september 12.00 uur geen tegenkandidaten worden ingediend vanuit de wijkgemeente, zal hij herkozen worden verklaard.

Jeugddiaken
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft broeder Oudejans besloten zich niet herkiesbaar te stellen. We vinden het jammer dat broeder Oudejans de kerkenraad gaat verlaten. We wensen hem Gods zegen in zijn besluit en bedanken hem voor zijn inzet voor de jeugd.
Hiermee ontstaat er een vacature voor jeugddiaken. De belijdende leden van wijk 5 nodigen we uit om namen van mannelijke belijdende leden in te dienen voor de vacature jeugddiaken. 
U en jullie kunnen deze namen indienen bij onze scriba br. Van der Niet, Bloemendaallaan 104, 3771 HW of per mail naar scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl. U kunt dit doen t/m donderdag 28 september 12.00 uur. 

Indienen van namen
We zijn dankbaar voor de reacties die binnen gekomen zijn rondom dit proces. 
Gezien het ontstaan van de vacature voor jeugddiaken willen we de termijn om te reageren op de eerder genoemde vacatures verlengen tot uiterlijk donderdag 28 september 12.00 uur. 
Als kerkenraad hopen we rondom dit proces samen te komen op donderdagavond 28 september. Uw gebeden zijn van harte aanbevolen.

Bericht van 24 augustus 2023

Er is al eerder een vacature ontstaan vanwege het vertrek van broeder Van de Pol. 
Met ingang van het nieuwe kalenderjaar is broeder Smits aftredend en kerkordelijk niet meer herkiesbaar. Aftredend en herkiesbaar zijn de broeders Bettink, Blankestijn, Koudijs, Hazeleger, Voorsluijs, Ligtenberg, Schouten, Van Middendorp en Oudejans. Broeders Hazeleger en Voorsluijs hebben zich niet verkiesbaar gesteld voor een volgende termijn. Broeder Junte heeft aangegeven zijn ambt tussentijds neer te leggen in deze zelfde periode. We vinden het jammer dat deze broeders niet meer verder gaan binnen hun ambt, maar we begrijpen hun gemotiveerde beslissing. De dankbaarheid overheerst voor alles wat zij in de achterliggende periode voor onze gemeente binnen Gods koninkrijk hebben betekend in hun ambt. 

Broeders Bettink, Blankestijn, Koudijs, Ligtenberg, Schouten, Van Middendorp en Oudejans hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld.

Als er vanuit de gemeente geen tegenkandidaten (mogelijk tot vrijdag 8 september 12:00 uur) worden ingediend zullen zij verkozen verklaard worden. 

Broeder Hazeleger was naast diaken ook de voorzitter van onze kerkenraad. Binnen de kerkenraad hebben we geen vervanger voor deze taak gevonden. Broeder Van der Niet heeft aangegeven de taak over te willen nemen, maar kan dit niet combineren met zijn bestaande ambt als scriba. Als kerkenraad willen we daarom vragen mee te denken in deze ontstane situatie. Vinden we een geschikte voorzitter, dan blijft de situatie van de scriba zoals deze nu is. Vinden we een geschikte scriba, dan zal broeder Van der Niet de taak van voorzitter op zich nemen en hopen we op die manier de posities binnen de kerkenraad weer te bezetten.

Met ingang van 1 januari zijn er dus de volgende vacatures: 
1. Ouderling kerkrentmeester, vanwege aftreden van broeder Van de Pol
2. Ouderling kerkrentmeester, vanwege aftreden van broeder Junte
3. Ouderling, vanwege aftreden van broeder Smits
4. Ouderling, vanwege aftreden van broeder Voorsluijs
5. Diaken (met als taak het voorzitterschap), vanwege aftreden van broeder Hazeleger
6. Ouderling-scriba, vanwege het eventuele overnemen van het voorzitterschap door broeder Van der Niet (zie alinea hierboven)

Ter verduidelijking, vacature 5 is in de basis enkel voor diaken, maar heeft het onze voorkeur als deze voorzien wordt door iemand die het ambt als voorzitter op zich kan nemen. Het is aannemelijk dat vacatures 5 en 6 niet op hetzelfde moment benoemd zullen worden.

De belijdende leden van wijk 5 nodigen we uit om namen van mannelijke belijdende leden in te dienen voor de bovenstaande vacatures. Het indienen van namen moet per vacature afzonderlijk. U en jullie kunnen deze namen indienen bij onze scriba broeder Van der Niet (Bloemendaallaan 104, 3771 HW, of per mail naar scriba.wijk5@hervormdbarneveld.nl). U kunt dit doen t/m vrijdag 8 september 12:00 uur. Op 21 september hopen we met onze wijkkerkenraad te vergaderen over het benoemen. Een lijst met verkiesbare broeders is verkrijgbaar bij de scriba van onze wijk.

We zien met spanning en belangstelling uit naar de namen die zullen worden ingediend. 
Wanneer na de eerste ronde de genoemde vacatures niet allemaal mochten zijn vervuld, dan zullen we daarna opnieuw uit de door u ingediende namen putten, dus niet nog eens aan u vragen om namen in te dienen. 
Hoewel deze periode zeer zakelijk kan overkomen, weten we dat dit belangrijk werk is binnen het Koninkrijk. We vragen u en jullie om dit proces biddend te ondersteunen, want het is niet onze wil dat zal geschieden, maar de wil van God. We vertrouwen erop dat God zal voorzien. Het gaat om de opbouw van Christus’ gemeente en de voortgang van Zijn werk.