Heilige Doop

Door het jaar heen organiseren we meerdere doopdiensten. Een doopdienst is een bijzondere dienst met een veelzeggende betekenis. (Jonge) kinderen ontvangen de belofte van God. Op deze pagina vertellen we graag meer over de Heilige Doop.

Kinderdoop

Wat is de Heilige Doop?

De Heilige Doop is een ‘sacrament’; een handeling die de liefde en trouw van God zichtbaar maakt. Maar de doop is meer: wie wordt gedoopt, mag weten dat hij bij het verbond van God hoort. In het formulier dat tijdens de doopdienst wordt gelezen, staat dit als volgt beschreven:

“De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.”

Iedere dopeling wordt gedoopt met water. Dat is niet zomaar: wij geloven dat wij – als zondige mensen - alleen in Gods rijk kunnen komen wanneer we opnieuw geboren worden. De ondergang in- en de besprenkeling met het water maakt dit zichtbaar.

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen

Vader, Zoon en Heilige Geest

Wie in onze gemeente de Heilige Doop ontvangt, wordt gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest:

  • “Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt.”
  • “Als wij gedoopt worden in de Naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend.”
  • “Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen.”

Waarom de kinderdoop?

In Genesis 17:7 kunnen we lezen dat God een verbond sluit met Abraham: “Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u.” Petrus zegt veel later op het Pinksterfeest: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God ertoe roepen zal” (Handelingen 2:39).

Wij geloven dus dat ook (pasgeboren) kinderen bij Gods genadeverbond horen; ook al zijn ze nog te jong om dat te begrijpen. In het formulier staat hierover: “Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen.”

Rond de Heilige Doop


Aanmelden

Ouders die hun zoon of dochter willen laten dopen, kunnen zich aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Ook is het gebruikelijk om de wijkpredikant en blokouderling over de geboorte te informeren. Dat kan heel eenvoudig: het sturen van een geboortekaartje is al voldoende.

Een kindje laten dopen in een doopdienst van een andere wijk kan na goedkeuring van de eigen wijkkerkenraad.


Doopzitting

Voorafgaand aan de doopbediening worden beide ouders verwacht bij de zogenaamde ‘doopzitting’. Tijdens deze bijeenkomst praten de doopouders samen met de wijkpredikant over de betekenis van de doop en over de gang van zaken tijdens de doopdienst. De tijd en plaats van de doopzitting worden aangekondigd in de kerkbode.


Doopkring (na de doop)

Bij de doop geeft God bijzondere beloften mee. Om ouders op weg te helpen bij het uitleggen van de betekenis van de doop aan hun kind(eren), wordt er een doopkring georganiseerd. Ook thema’s als geloofsoverdracht en -opvoeding komen tijdens de doopkring aan bod. Ouders die onlangs een kind lieten dopen, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de doopkring.