Diaconie - Buitenlandse Betrekkingen (Roemenië)

Vanaf 1990 is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld een werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië (BBR) actief. Deze werkgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. De werkgroep wil in invulling geven aan de bijbelse opdracht om oog te hebben voor onze naaste dichtbij maar zeker ook verder weg. Deze bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan verbonden liefde tot de naaste (Matth. 22:37-40) Dit doen we door daadwerkelijke hulp te bieden aan onze mede broeders en zusters in Roemenië. Hierbij richten we ons met name op diaconale projecten. Daarnaast ondersteunen we ook het gemeenteleven in de gemeentecontacten door bij voorbeeld instandhouding van de kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. De werkgroep staat op het standpunt om in principe geen (privé)-ondersteuningen te verlenen aan individuele personen. Wanneer de ondersteuning ten dienste staat van de evangelieverkondiging dan wordt iedere aanvraag individueel beoordeeld.

Kaart van Europa

Gemeentecontacten

Haranglab

Sinds 1990 bestaan er nauwe contacten met de gemeente van Haranglab. Haranglab ligt tamelijk geïsoleerd. De meeste mensen lijden hier een wat primitief bestaan, omdat de inkomsten hoofdzakelijk bestaan uit de opbrengsten van een klein stukje land. Eén van de hoogtepunten in de jaren negentig is de aankoop en renovatie van het verenigingsgebouw Béthel en enkele jongerenwerkvakanties. In 2007 heeft de werkgroep geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van het kerkorgel. Ook is een bijdrage gegeven voor het vervangen van enkele ruiten en kozijnen in de pastorie. In 2012 is ondersteuning geweest voor het vervangen van de kerkklokken. In de afgelopen jaren was ds Pál levente hier predikant. Eind 2012 is hij met zijn gezin verhuisd naar een andere gemeente. Medio 2013 is er een nieuwe predikant gekomen, zijn naam is ds. Kalman Adorjan. Met hem is goed te communiceren in het Engels, bovendien verstaat hij de Nederlandse taal. In de komende periode zal blijken of de contacten met deze gemeente geïntensiveerd kunnen worden. 

Koloszpata

Koloszpata is een klein primitief dorpje, waarvan de kerkelijke gemeente bestaat uit (slechts) circa 100 personen. Op dit moment is hier Szabados József predikant. Dit dorp ligt achteraf gelegen zo’n 13 kilometer van Cluij Napoca. Deze gemeente is de afgelopen jaren op verschillende onderdelen ondersteund. Zo is met behulp van een financiële bijdrage vanuit Barneveld het interieur van de kerk vernieuwd en het dak van de kerk gerenoveerd. In 2007 is geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van verwarming in de kerk. Daarnaast wordt jaarlijks een groot deel van de ingezamelde kleding afgeleverd in Koloszpata.

Piskolt

Met de kerkelijke gemeente van Piskolt bestaan de jongste contacten. Deze gemeente ligt minder geïsoleerd dan Haranglab en Koloszpata. Het ligt op een kleine 30 km. van de Hongaarse grens en ligt aan een doorgaande weg. Piskolt heeft zo’n 3000 inwoners, waarvan 724 behoren tot de kerkelijke gemeente. De predikant Csáki Gedeon, en zijn vrouw Judith zijn heel actief en organiseren b.v. elk jaar voor zo’n 100 kinderen de bij ons bekende Vakantie Bijbel Week. Met deze gemeente zoeken we naar mogelijkheden voor meer inhoudelijke contacten. Financiële steun is hier minder noodzakelijk.

Projekt Mama Ina

De werkgroep is een nieuw project gaan ondersteunen en wel “Mama Ina.” Ina Dociu is diaconaal werkster in Boekarest, Roemenië. Ze is 72 jaar en heeft haar hele leven gezorgd voor anderen. Mama Ina, zoals ze genoemd wordt door de mensen om haar heen, maakt dagelijks in haar 2 kamerflat maaltijden klaar voor straatkinderen, zwervers, Roma en vluchtelingen. Tijdens het uitdelen vergeet ze niet een woord uit de bijbel te spreken. Van tijd tot tijd neemt ze straatkinderen mee naar huis, die ze dan laat douchen en van tweedehands kleren voorziet. In de naam van Jezus Christus doet ze toegewijd dit moeilijke werk. Zij mag zo een lichtpuntje brengen in het leven van de allerarmsten in Boekarest. Het afgelopen jaar hebben we met de opbrengst van de potgrondaktie in maart dit projekt kunnen ondersteunen met € 5.000,-. 

Overige projecten

Ieder jaar wordt een deel van de begroting gereserveerd voor een of meerdere kortlopende projecten. Bij de selectie van deze projecten richten we ons op (christelijke) hulpverlening aan de meest kwetsbare groepen in Roemenië, zoals kinderen, ouderen en gehandicapten.

Rekabproject in Valea Lui Mihai (Areke Wigmans)

In 2006 heeft de diaconie zich financieel verbonden aan Rekabproject in Valea Lui Mihai. In dit project werkt de Barneveldse Areke Wigmans onder de zigeunerbevolking in deze plaats. Het project wordt uitgevoerd in het dorpje Valea Lui Mihai, wat dicht bij de Hongaarse grens ligt. Vanuit de werkgroep worden contacten onderhouden. In de afgelopen jaren zijn diverse (werk) bezoeken geweest bij Areke. Hoogtepunt bij de projecten van Areke is toch wel de stichting van een kerkje voor de zigeuners. In de afgelopen jaren is mede dankzij het pastoraal werk van Areke een zigeunergemeente ontstaan van zo’n 100 mensen. In 2012 zijn enkele vanuit Hongarije afkomstige kantoorunits omgebouwd tot een prachtig kerkje.

Projekt Rekab is een onderwijs- en evangelisatieproject onder zigeuners. Projectleiders zijn oud Barnevelder Areke Wigmans en een Hongaars/Roemeens echtpaar Andras en Timi Szabo. Areke heeft jaren in het onderwijs gewerkt aan het Johannes Fontanus College in Barneveld, maar werkt nu met veel toewijding en visie onder de zigeunerbevolking. Ze beheert daar het Centrum wat in 2004 is aangekocht en daarna verder is uitgebreid tot een Centrum waar kinderen na schooltijd terecht kunnen voor een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, kinderclub, maar ook vooral voor veel liefde en aandacht. Andras is predikant van meerdere kleine gemeenten en Timi is afgestudeerd sociaal werkster en heeft de leiding over het kinderwerk.
Mihalyfalva ( in het hongaars) of Valea lui Mihai (in het Roemeens) is een plaats in het Noordwesten van Roemenië, vlakbij de Hongaarse grens, 30 km ten oosten van Debrecen. Het gebied was vroeger Hongaars, maar valt nu onder Roemenië. De bevolking spreekt over het algemeen Hongaars. De leefomstandigheden in dit gebied zijn sober: armoedige behuizing, nog veel onverharde wegen. Naast Hongaren en Roemenen, wonen er in dit gebied ook zigeuners. Zij worden over het algemeen niet geaccepteerd, de meesten zijn analfabeet, hebben geen of onvoldoende onderwijs ontvangen en de meesten hebben ook geen werk. Ze zijn vaak ongemotiveerd en onstabiel. Alcoholisme is een groot probleem. Er heerst veel duisternis.
Overzicht van de ontwikkeling die het projekt door maakte in de afgelopen jaren:
2003: Areke ontvangt roeping van God voor het zigeunerwerk.
2004: Start project Rekab, ondergebracht bij Stichting De Ondergrondse Kerk.
2005: Aankoop van een huis met stuk grond nabij de zigeunerwijk Start van het project.
2006: Een nieuw centrum wordt gerealiseerd achter het oude centrum. Vandaar uit worden de meeste activiteiten georganiseerd zoals, huiswerkbegeleiding, warme maaltijden voor de kinderen, kinderclub,  Vrouwenclub, volwassenonderwijs  (het leren lezen en schrijven, om zelf de Bijbel te kunnen lezen).
2010: In de zigeunerwijk is een christelijke gemeente ontstaan met 28 doopleden. Eerst kwam men bijeen in een hutje, daarna in een stal en daarna in units, die vanuit Nederland gebracht werden. Het plan is om deze units in 2011 om te bouwen tot een kerkje.
2011: Uitbreiding van het Centrum was  noodzaak…dus de wens voor een nieuw pand. Er kon pal achter het bestaande centrum grond aangekocht worden voor uitbreiding. Deze zomer worden units geplaatst, die ook uit Nederland werden aangevoerd. Op deze manier wordt er mogelijkheid geboden om de groep kinderen uit te breiden.
2011- 26 oktober: de opening van zigeunerkerk vindt plaats.
2011- 12 december: Pastor Szilard wordt officieel als pastor bevestigd aan deze zigeunergemeente.
2012: We mochten het projekt ondersteunen met de aanleg van alarminstallatie (verplicht voor inspectie) Ook is er later in dit jaar een kookketel aangelegd die geschonken vanuit onze hervormde gemeente.
2013: Het projekt wordt nu bezocht door zo’n 80 kinderen voor naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding. Dit jaar is er een rookafvoer gerealiseerd voor de kookketel die vorig jaar geplaatst is.
2016: Update, diverse klussen door onder andere Barnevelders geklaard. Mooie foto's van zomerkampen etc.

Commisieleden werkgroep

Voorzitter
Michaël van der Mark
Schoutenstraat 39, 3771 CG Barneveld
Telefoon: 0342 - 84 67 93
Penningmeester
Dik Pater
van Dedemlaan 20, 3771 JV Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 75 83 / 06 - 53 90 89 69
Secretaris
Ellen den Toom
van Wijnbergenlaan 22, 3771 JH Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 60 43
E-mail: bbroemenie@hervormdbarneveld.nl
Leden
Gert van den Top
Jaco Folmer
Brummelkamperweg 5a, 3772 JL Barneveld
Telefoon: 06 - 53 86 33 84
Leon Huijser 
Wintertuin 8, 3772 VM Barneveld
Telefoon: 06 - 22 92 61 37
Arjan Brunekreef
Wildforster 106, 3772 WH Barneveld
Telefoon: 0342 - 75 04 89
Adviseur
Hans Lijster
De Cotelaer 139, 3772 BW Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 66 83

Bankrekeningnr. van de commissie : IBAN NL61 RABO 0305 5878 54