Diaconie - Buitenlandse Betrekkingen (Roemenië)

Vanaf 1990 is er binnen de Hervormde Gemeente van Barneveld een werkgroep Buitenlandse Betrekkingen Roemenië (BBR) actief. Deze werkgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van de Diaconie van de Hervormde Gemeente. De werkgroep wil in invulling geven aan de bijbelse opdracht om oog te hebben voor onze naaste dichtbij maar zeker ook verder weg. Deze bijbelse opdracht tot dienen is samengevat in het gebod van de liefde tot God en de daaraan verbonden liefde tot de naaste (Matth. 22:37-40) Dit doen we door daadwerkelijke hulp te bieden aan onze mede broeders en zusters in Roemenië. Hierbij richten we ons met name op diaconale projecten. Daarnaast ondersteunen we ook het gemeenteleven in de gemeentecontacten door bij voorbeeld instandhouding van de kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. De werkgroep staat op het standpunt om in principe geen (privé)-ondersteuningen te verlenen aan individuele personen. Wanneer de ondersteuning ten dienste staat van de evangelieverkondiging dan wordt iedere aanvraag individueel beoordeeld.

ROEMENIË

Gemeentecontacten

Haranglab

Sinds 1990 bestaan er nauwe contacten met de gemeente van Haranglab. Haranglab ligt tamelijk geïsoleerd. De meeste mensen lijden hier een wat primitief bestaan, omdat de inkomsten hoofdzakelijk bestaan uit de opbrengsten van een klein stukje land. Eén van de hoogtepunten in de jaren negentig is de aankoop en renovatie van het verenigingsgebouw Béthel en enkele jongerenwerkvakanties. In 2007 heeft de werkgroep geld beschikbaar gesteld voor de renovatie van het kerkorgel. Ook is een bijdrage gegeven voor het vervangen van enkele ruiten en kozijnen in de pastorie. In 2012 is ondersteuning geweest voor het vervangen van de kerkklokken. In de afgelopen jaren was ds Pál levente hier predikant. Eind 2012 is hij met zijn gezin verhuisd naar een andere gemeente. Medio 2013 is er een nieuwe predikant gekomen, zijn naam is ds. Kalman Adorjan. Met hem is goed te communiceren in het Engels, bovendien verstaat hij de Nederlandse taal. In de komende periode zal blijken of de contacten met deze gemeente geïntensiveerd kunnen worden. 

Rekabproject in Valea Lui Mihai (Areke Wigmans)

In 2006 heeft de diaconie zich financieel verbonden aan Rekabproject in Valea Lui Mihai. In dit project werkt de Barneveldse Areke Wigmans onder de zigeunerbevolking in deze plaats. Het project wordt uitgevoerd in het dorpje Valea Lui Mihai, wat dicht bij de Hongaarse grens ligt. Vanuit de werkgroep worden contacten onderhouden. In de afgelopen jaren zijn diverse (werk) bezoeken geweest bij Areke. Hoogtepunt bij de projecten van Areke is toch wel de stichting van een kerkje voor de zigeuners. In de afgelopen jaren is mede dankzij het pastoraal werk van Areke een zigeunergemeente ontstaan van zo’n 100 mensen. In 2012 zijn enkele vanuit Hongarije afkomstige kantoorunits omgebouwd tot een prachtig kerkje.

Projekt Rekab is een onderwijs- en evangelisatieproject onder zigeuners. Projectleiders zijn oud Barnevelder Areke Wigmans en een Hongaars/Roemeens echtpaar Andras en Timi Szabo. Areke heeft jaren in het onderwijs gewerkt aan het Johannes Fontanus College in Barneveld, maar werkt nu met veel toewijding en visie onder de zigeunerbevolking. Ze beheert daar het Centrum wat in 2004 is aangekocht en daarna verder is uitgebreid tot een Centrum waar kinderen na schooltijd terecht kunnen voor een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, kinderclub, maar ook vooral voor veel liefde en aandacht. Andras is predikant van meerdere kleine gemeenten en Timi is afgestudeerd sociaal werkster en heeft de leiding over het kinderwerk.
Mihalyfalva ( in het hongaars) of Valea lui Mihai (in het Roemeens) is een plaats in het Noordwesten van Roemenië, vlakbij de Hongaarse grens, 30 km ten oosten van Debrecen. Het gebied was vroeger Hongaars, maar valt nu onder Roemenië. De bevolking spreekt over het algemeen Hongaars. De leefomstandigheden in dit gebied zijn sober: armoedige behuizing, nog veel onverharde wegen. Naast Hongaren en Roemenen, wonen er in dit gebied ook zigeuners. Zij worden over het algemeen niet geaccepteerd, de meesten zijn analfabeet, hebben geen of onvoldoende onderwijs ontvangen en de meesten hebben ook geen werk. Ze zijn vaak ongemotiveerd en onstabiel. Alcoholisme is een groot probleem. Er heerst veel duisternis.
Overzicht van de ontwikkeling die het projekt door maakte in de afgelopen jaren:
2003: Areke ontvangt roeping van God voor het zigeunerwerk.
2004: Start project Rekab, ondergebracht bij Stichting De Ondergrondse Kerk.
2005: Aankoop van een huis met stuk grond nabij de zigeunerwijk Start van het project.
2006: Een nieuw centrum wordt gerealiseerd achter het oude centrum. Vandaar uit worden de meeste activiteiten georganiseerd zoals, huiswerkbegeleiding, warme maaltijden voor de kinderen, kinderclub,  Vrouwenclub, volwassenonderwijs  (het leren lezen en schrijven, om zelf de Bijbel te kunnen lezen).
2010: In de zigeunerwijk is een christelijke gemeente ontstaan met 28 doopleden. Eerst kwam men bijeen in een hutje, daarna in een stal en daarna in units, die vanuit Nederland gebracht werden. Het plan is om deze units in 2011 om te bouwen tot een kerkje.
2011: Uitbreiding van het Centrum was  noodzaak…dus de wens voor een nieuw pand. Er kon pal achter het bestaande centrum grond aangekocht worden voor uitbreiding. Deze zomer worden units geplaatst, die ook uit Nederland werden aangevoerd. Op deze manier wordt er mogelijkheid geboden om de groep kinderen uit te breiden.
2011- 26 oktober: de opening van zigeunerkerk vindt plaats.
2011- 12 december: Pastor Szilard wordt officieel als pastor bevestigd aan deze zigeunergemeente.
2012: We mochten het projekt ondersteunen met de aanleg van alarminstallatie (verplicht voor inspectie) Ook is er later in dit jaar een kookketel aangelegd die geschonken vanuit onze hervormde gemeente.
2013: Het projekt wordt nu bezocht door zo’n 80 kinderen voor naschoolse opvang met huiswerkbegeleiding. Dit jaar is er een rookafvoer gerealiseerd voor de kookketel die vorig jaar geplaatst is.
2016: Update, diverse klussen door onder andere Barnevelders geklaard. Mooie foto's van zomerkampen etc.
2020: Project Rékáb heeft in dit jaar een nieuwe opzet gekregen. In maart 2020 zijn door de pandemie de activiteiten op het project zo goed als
helemaal stil komen te liggen. Zo waren er van maart tot en met augustus geen kinderen en medewerkers op het project. Areke en Timi hebben dit moment
aangegrepen om het project te reorganiseren. Lange tijd al was er de wens om meer te doen voor de kinderen die het het hardst nodig hebben. Dit zijn de kinderen met problemen in emotionele en intellectuele ontwikkeling. De andere kinderen die zich redelijk normaal ontwikkelen redden zich
nu beter in de samenleving daar. Wat dat betreft is er heel wat veranderd in de laatste 20 jaar in Roemenië.
Areke en Timi hebben dit besluit niet zomaar genomen, maar weloverwogen en in gebed. In september 2020 kon het project in vernieuwde opzet van start gegaan. Dit met een dertig tal kinderen en minder medewerkers dan voorheen. Toen in november de scholen opnieuw dicht moesten en online verder gingen heeft het
Centrum zijn deuren opengesteld om de kinderen vanaf 8.00 uur tot 14.00 uur op te vangen en ze tevens de mogelijkheid te geven het online onderwijs te volgen.
Al met al was het jaar 2020 een jaar met een hele omschakeling binnen het project. Het was intensief en vraagt blijvend aandacht in onze voorbede.
De kerkdiensten van de zigeunergemeente konden ook vanwege de pandemie wisselend wel of niet of beperkt doorgang vinden (binnen of in de buitenlucht).

Elles & Erica (fundatia Izvor)

In 2004 vertrekken Erica en Elles naar Roemenië. Na 2 jaar straatwerk in de stad Iași in Oost-Roemenië, wordt een aantal straatmeisjes opgenomen. Dit mondt uit in een opvangboerderij.

Via therapeutische werkzaamheden in de natuur en met dieren, wordt gewerkt aan verwerking, herstel en integratie. De sporen van een traumatisch verleden blijven zichtbaar, maar er ontstaat met vallen en opstaan een vorm van innerlijke rust.

In 2017 zijn de dames verhuisd naar woonunits op het terrein bij de opvangboerderij waar ze begeleid zelfstandig wonen. De voormalige opvangboerderij is in 2019 verbouwd en een familiehuis geworden voor 6 minderjarige meisjes die urgent uit zorgelijke thuissituaties zijn gehaald. Via diverse activiteiten wordt geprobeerd een gezonde gezinssituatie te creëren. Maar vooral wordt gewerkt aan het verwerken van de door het opgelopen traumatische ervaringen. Een team van 4 verzorgers biedt hen liefdevolle zorg.

In 2004 stond ouderenzorg in Roemenië nog op een laag pitje. Vanuit de keuken van een flatje werden dagelijks warme maaltijden bezorgd bij hulpbehoevende ouderen in de stad Iași. Hoewel deze tak van sociale dienstverlening zich wel ontwikkeld heeft de laatste jaren, blijkt de maaltijdverstrekking nog steeds in een grote behoefte te voorzien.

Dagelijks worden door de kok 30 warme maaltijden voorbereid die vervolgens door de chauffeur bij de ouderen en hulpbehoevenden thuis bezorgd worden. Deze bejaarden zijn niet in staat voor zichzelf te koken, en zijn eenzaam. Het dagelijkse bezoek van de maaltijdbezorger is soms hun enige sociale contact. Een wens die voortvloeide uit de nood bij gezien werd bij de maaltijdvoorziening, werd in 2010 werkelijkheid. Een hospice voor palliatieve zorg kon geopend worden. Al meer dan 10 jaar zijn de 20 bedden continu bezet en worden terminaal zieke mensen op een waardige wijze begeleid. In de professionele keuken worden tevens de maaltijden bereid voor tafeltje-dek-je. In 2016 kon het pand door de fundatia Izvor gekocht worden.

Zie ook hun website https://vriendenvanizvor.nl/

Fintinele               

Sinds 2019 zijn we betrokken geraakt bij het project Fintinele, waar Cees en Thea van Oudenallen werken in Noord-Oost Roemenië ongeveer 30 km onder Suceava.

Het werk dat zij daar doen bestaat uit kinderwerk, huiswerkbegeleiding, ouderenbezoekwerk, en het verstrekken van voedsel- en brandhoutpakketten. Ook vangen ze in het centrum een zwaar gehandicapte man op, Gheorghe, die niets kan maar vol is van geloof en ook ingeschakeld wordt bij de kinderclub en in de kerk. De lichamelijke verzorging van deze man is een dagelijks terugkerende bezigheid. Het allereerste transport vond plaats in 2019. In het  jaar 2020 zijn er 2 transporten met hulpgoederen naar dit project gegaan. Ook was de opbrengst van de potgrondactie dit jaar in zijn geheel voor dit project bestemd. Hier door hebben we een nieuw huisje laten bouwen voor een man die in een bouwval woonde.

Door de coronacrisis is het project 2 maanden dicht geweest. In juni is het weer open gegaan en draait nu weer goed. De winkel brengt met dank aan hulpgoederen weer goed geld op voor hulp aan de allerarmsten. Het brandhoutpersen voor de winterperiode kon steeds doorgang vinden. Ook de voedselverstrekking aan de allerarmsten is niet gestopt. Verder is er een contact ontstaan met een evangelist die even verderop met zigeuners werkt. Het restant kleding dat niet verkocht wordt gaat daar naar toe. Deze evangelist vertelde dat vele zigeuners (80 %) tot geloof zijn gekomen. Het kerkgebouw mag nu plaats bieden aan 300 gelovigen.

Overige projecten

Ieder jaar wordt een deel van de begroting gereserveerd voor een of meerdere kortlopende projecten. Bij de selectie van deze projecten richten we ons op (christelijke) hulpverlening aan de meest kwetsbare groepen in Roemenië, zoals kinderen, ouderen en gehandicapten.

 

 

Commisieleden werkgroep

Voorzitter
Michaël van der Mark
Schoutenstraat 39, 3771 CG Barneveld
Telefoon: 0342 - 84 67 93
Penningmeester
Dik Pater
Schoutenstraat 115, 3771 CH Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 75 83 / 06 - 53 90 89 69
Secretaris
Ellen den Toom
van Wijnbergenlaan 22, 3771 JH Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 60 43
E-mail: bbroemenie@hervormdbarneveld.nl
Leden
Gert van den Top
Wilheminastraat 38, 3771 AR Barneveld
Telefoon: 06 - 22 85 93 75
Jaco Folmer
Begoniastraat 29, 3772 HA Barneveld
Telefoon: 06 - 53 86 33 84
Leon Huijser 
Wintertuin 8, 3772 VM Barneveld
Telefoon: 06 - 22 92 61 37
Hans Lijster
De Cotelaer 139, 3772 BW Barneveld
Telefoon: 0342 - 41 66 83
Adviseur
Ds. P. Molenaar
Van Houtenlaan 1
3771 CT Barneveld
Telefoon: 0342 - 43 58 59
E-mail: predikant.wijk2@hervormdbarneveld.nl

Bankrekeningnr. van de commissie : IBAN NL61 RABO 0305 5878 54