Vacatures Zending en Evangelisatie

Hieronder zijn de openstaande vacatures voor Kerk over Grenzen & Centrale Evangelisatie Commissie te vinden.

zending

Centrale Evangelisatie Commissie

Functie: Penningmeester CEC

Omschrijving van deze functie: 

- De penningmeester beheert namens de CEC de financiële middelen die binnenkomen en aangewend worden ten behoeve van het evangelisatiewerk en draagt daarbij zorg voor een adequate en tijdige administratievoering.
- De penningmeester is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven binnen de CEC en brengt daarover verslag uit als onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging. Deze verslaglegging wordt gedaan conform de voorschriften van het College van Kerkrentmeesters (CvK).
- De CEC verstrekt ieder jaar vóór 1 april een jaarverslag aan de AK met daarbij een (apart) door de penningmeester opgesteld financieel verslag van het afgelopen jaar. In het jaarverslag wordt de uitvoering van het jaarplan beschreven. In het financiële verslag wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en de uitgaven van het afgelopen kalenderjaar.
- Vóór 15 maart wordt de financiële verslaglegging bestaande uit een vermogensopstelling en de staat van baten en lasten ingediend bij het College van Kerkrentmeesters (CvK).
- De financiële verslaglegging wordt getoetst via een kascontrole door twee onafhankelijke personen (zo mogelijk vanuit het CvK).
- De CEC dient jaarlijks vóór 15 september bij het CvK een jaarplan in met daarin een door de penningmeester opgesteld begrotingsvoorstel voor het komende kalenderjaar en een meerjarenbegroting.

Ben je geïnteresseerd in de functie van penningmeester van de CEC?
Neem dan contact op met Ewout van de Bunt(06-21677985) penningmeester.cec@gmail.com of
met Ina Roggeveen onze secretaris via cec@hervormdbarneveld.nl.


Kerk over Grenzen

Functie: commissielid PR Kerk over Grenzen

Hoeveel tijd kost het: 
Ongeveer 6-8 uur in de maand, 6x per jaar een vergadering. Vergaderingen zijn in Rehoboth.

Omschrijving van deze functie: 
Als commissie Kerk over Grenzen willen we de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk vergroten. Daarnaast houden we ons bezig met fondsenwerving voor zendelingen vanuit onze gemeente en fondsenwerving voor de GZB. Onze commissie bestaat uit verschillende leden: een bestuur, vertegenwoordiging van de verschillende TFT’s, STM/jongeren lid, werkgroep de Vervolgde Kerk en niet te vergeten een PR-lid. 

Wat we van je verwachten: 
We zoeken iemand die het leuk vind om via PR zijn/haar bijdrage te leveren aan het zendingswerk. Je onderhoudt de contacten tussen de PR-leden van de verschillende TFT’s, houdt de informatie op de website en sociale media up-to-date. Daarnaast plaats je met regelmaat stukjes in de kerkbode en draag je zorg voor de flyer rond het zendingsweekend. 

Geïnteresseerd?  
Ben je enthousiast? Of wil je meer weten? Neem dan contact op Janneke van ’t Ooster via zending@hervormdbarneveld.nl.