Praktische en financiële hulp

Als Diaconie helpen we graag! Bijvoorbeeld wanneer je niet (meer) in staat bent om een warme maaltijd te bereiden, of wanneer je vervoer nodig hebt naar de kerk of het ziekenhuis. Ook kan het zijn dat jij of mensen in jouw nabije omgeving in de financiële problemen komen. De diaconie staat voor je klaar om waar nodig direct hulp te bieden en te zoeken naar structurele oplossingen.

Juist in deze periode van hoge energiekosten kan het de moeite waard zijn om elkaar op te zoeken op een gemeenschappelijke locatie waar de kachel brandt en waar het mogelijk is anderen te ontmoeten en met anderen te eten. 

Hulp nodig bij financiële problemen?

Hiermee kunt u zelf aan de slag:

 • Op Geldfit kunt u heel veel informatie vinden over geldzaken.
 • Op Wijzer in Geldzaken kunt u informatie vinden over diverse financiële onderwerpen.
 • Heeft u recht op energietoeslagen? Dan kunt u die hier aanvragen.
 • Voor welke financiële regelingen u (mogelijk) in Barneveld in aanmerking komt vindt u hier.
 • Mogelijkheden om energie te besparen.
 • Mogelijkheden om uw woning te verduurzamen en energie te besparen.

Hier kunt u hulp inschakelen:

 • Denkt u allereerst aan het inschakelen van kinderen/familie/goede kennissen, zij helpen u ongetwijfeld graag!
 • Als het bovenstaande niet mogelijk is kunt u een beroep op de Diaconie doen: diaconie@hervormdbarneveld.nl 
 • Via de Diaconie, maar ook rechtstreeks, kunt u contact opnemen met de adviseurs van de thuisadministratie van het Diaconaal Netwerk Barneveld. Zij helpen u met het op orde brengen van uw administratie als dat nodig is.
 • Bij de gemeente Barneveld kunt u om hulp vragen als u worstelt met schulden.
 • De gemeente Barneveld biedt voor mensen die moeite hebben om de energierekening te betalen een gratis energiebox aan met energiebesparende producten, een adviesgesprek met een energiecoach en een adviesrapport.

Meer Financiële informatie en Praktische hulp hieronder.

Praktische en financiële hulp

Praktische hulp

Samen Helpen

helpen

De werkgroep Samen Helpen (voorheen Helpt (elk)ander) zorgt voor praktische hulpverlening en brengt hulpvragers en vrijwilligers voor directe hulp bij elkaar. Dit vanuit de opdracht van Christus: "Draagt elkanders lasten".

Wat kunnen we bijvoorbeeld voor je doen?

 • oppassen bij ouderen om de echtgenoot of echtgenote te ontlasten;
 • wandelen met rolstoelpatiënten;
 • voorlezen bij slechtzienden;
 • rijden naar ziekenhuis of poli;
 • hulp bij bezoek aan een arts;
 • begeleiding bij boodschappen;
 • kleine tuinwerkzaamheden (niet regelmatig);
 • (tijdelijke) noodzakelijke huishoudelijke hulp.

Je kunt bellen in alle gevallen waarin je dringend om hulp verlegen zit en waarvoor je (nog) niet terecht kunt bij de professionele hulpverlening. We proberen een oplossing te zoeken, waarbij we ervan uitgaan dat de hulp tijdelijk is. Wanneer dat nodig is zullen Riet Pronk en/of Ina van den Brink langskomen om samen te bekijken wat nodig en mogelijk is. Eventueel wordt er verwezen naar meer geschikte (professionele) hulp. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze hulp, alleen voor vervoer betaal je een bijdrage van € 0,30 per kilometer.

Meer informatie en contact:
Contactpersonen: Riet Pronk en Ina van den Brink. Telefoon: 0342 - 41 23 02 / 06 - 50 12 33 99 (Riet Pronk) of bij geen gehoor: 06 - 13 84 09 04 (Ina van den Brink).
E-mail: samenhelpen@hervormdbarneveld.nl.


Jeugddiaconaat

Er zijn vijf jeugddiakenen actief in onze gemeente. Iedere wijk heeft 1 jeugddiaken. Het doel van deze jeugddiakenen is om jongeren met de ogen van Jezus om te laten zien naar hun naaste.
De eerste taak van de jeugddiakenen is om te bidden voor onze jongeren. Bidden om de Heilige Geest zodat Hij in en door onze jongeren kan werken. Naast het bidden willen wij de jongeren voorleven in dienstbaarheid. Dit is niet alleen een taak voor de jeugddiakenen maar voor iedereen.
Door jongeren elkaar te laten ontmoeten, door ervaringen te delen en dingen te laten zien kan er bewustwording ontstaan. Jezus heeft ons laten zien hoe we met onze naasten om moeten te gaan. Die ervaringen en kennis (hoofd) kan leiden tot bewogenheid (hart) wat uiteindelijk kan leiden tot handelen (handen)


Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl 


Stichting 'Maaltijd aan huis'

Maaltijd aan huis is de door de diaconie verzorgde maaltijdvoorziening voor mensen die vanwege leeftijd, ziekte of handicap niet zelf in staat zijn om hun warme maaltijd te bereiden. De diaconie verzorgt de maaltijden in Barneveld en De Glind. De overige kernen van de gemeente Barneveld worden door Welzijn Barneveld verzorgd. De maaltijden worden ingekocht en verspreiding ervan vindt tweemaal per week plaats door vrijwilligers die dit doen met een koelwagen van Maaltijd aan huis. Het gaat om koelverse maaltijden die enkel in de magnetron opgewarmd dienen te worden. Het verschil tussen de maaltijdvoorziening van Vrijwilligerscentrale Barneveld en de diaconie is dat maaltijden, bij in aanmerking komende personen die dit zelf niet kunnen betalen, door de diaconie worden betaald. De organisatie is een stichting geworden en bestaat uit vrijwilligers en een diaken. Deze diaken is de schakel tussen de diaconie en genoemde stichting. Naast het overleg dat plaatsvindt, is de diaken ook betrokken bij de prijsvorming van de desbetreffende maaltijden tussen de leverancier en de stichting.

Meer informatie en contact:
Adres: Wilhelminastraat 12, 3771 AR Barneveld
Telefoon: 0342 - 40 41 21 (buiten kantooruren kunt u het antwoordapparaat inspreken)
E-mail: info@welzijnbarneveld of diaconie@hervormdbarneveld.nl
Website: maaltijdaanhuis.uwmaaltijd.nl 


Project Geborgenheid 

Bij geborgenheid denken wij aan vastigheid, veiligheid en bescherming, maar ook aan genegenheid en naastenliefde.

Ieder mens heeft behoefte aan geborgenheid, maar helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Ook in onze gemeente komt het voor dat er (tijdelijk) een probleem ontstaat rondom die vastigheid. Is er sprake van problemen rondom kinderen, dan is dat extra schrijnend.

In gevallen van bijvoorbeeld:

 • ziekte (lichamelijk of psychisch) van één van beide ouders;
 • ziekte van een kind uit het gezin waardoor ouders veel in het ziekenhuis verblijven;
 • overlijden van één van de ouders;
 • echtscheiding;
 • verslavingsproblematiek;
 • detentie van één van de ouders;

kan het moeilijk zijn om je gezin draaiende te houden of de opvang voor de kinderen goed te regelen. Aarzel niet om ons in te schakelen wanneer je tegen deze problemen aanloopt.

De coördinator van Project Geborgenheid zal binnen 24 uur contact met je opnemen om te overleggen en om de mogelijkheden door te spreken. Samen bekijken jullie of er opvang voor overdag nodig is, voor 's nachts of voor beide én voor hoelang de opvang gewenst is.

De coördinator gaat vervolgens aan de slag om opvang voor je kinderen te vinden binnen het netwerk van pleeggezinnen binnen onze gemeente.

Het gaat hier nadrukkelijk om een tijdelijke oplossing. We zijn geen officiële instantie, maar we bieden de helpende hand waar de procedures van deze instanties soms (te) traag of omslachtig zijn.

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: mevr. Esther Trouwborst
Telefoon: 0342 - 84 26 66
E-mail: estertrouwborst@gmail.com


Vervoer naar de kerk en kerkelijke activiteiten

Is het voor u of jou niet mogelijk op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan? Vervoer naar de kerk, maar ook naar andere kerkelijke activiteiten kan worden geregeld. Bel daarvoor met de diaken die gekoppeld is aan uw/jouw blok óf mail naar diaconie@hervormdbarneveld.nl en het vervoer wordt verzorgd.

Meer informatie en contact:
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
 


 

Financiële hulp

Commissie Ondersteuningen

Om heel uiteenlopende redenen kun je te maken krijgen met (tijdelijk) financiële of maatschappelijke problemen. We geven je graag een steuntje in de rug als je hiermee te maken krijgt. Schroom niet om je blokouderling of wijkpredikant te informeren over je problemen. Via hem wordt contact gelegd met de Commissie Ondersteuningen.

In deze commissie worden aanvragen voor financiële hulp besproken. Eén van de diakenen gaat met jou in gesprek om inzicht te krijgen in de problemen. Als de problemen structureel blijken te zijn, helpt de diaken je om de juiste weg naar de burgerlijke gemeente en/of andere hulpverlenende instanties te vinden.
 


Financiële hulp - algemeen

Diaconie Hervormde Gemeente
Contactpersoon: M. (Martijn) van Veldhuizen
Telefoon: 06 - 25 06 77 54
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl 


Hulp bij (financiële) administratie

Het Diaconaal Netwerk van Welzijn Barneveld helpt u graag wanneer er problemen zijn met de (financiële) administratie. Vaak kunnen papieren erg ingewikkeld zijn. Soms moet er een antwoord gegeven worden op vragen over uw uitkering, belasting, toeslagen, etc. Wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt kan dat vervelende gevolgen hebben.

Elke dinsdag tussen 10.00 en 13.00 uur is er het spreekuur 'Sociaal Juridisch Steunpunt', waar u terecht kunt voor hulp op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Tijdens het spreekuur krijgt u kosteloos informatie en advies over bijvoorbeeld: uitkeringen, echtscheiding, kinderbijslag, belastingen, bijzondere bijstand en consumentenzaken. Ook helpen we graag met het invullen van formulieren, het uitleggen of schrijven van brieven, het opbellen naar instanties of bemiddeling. Naast een professionele raadsman/vrouw vanuit het bureau sociale raadslieden uit Amersfoort, wordt u hierbij geholpen door vrijwilligers van het Diaconaal Netwerk, die hiervoor speciaal zijn geschoold. Locatie: Bibliotheek Barneveld (Nieuwstraat 29). Graag melden aan de balie.

Meer informatie en contact:
Diaconaal Netwerk
Welzijn Barneveld
Telefoon: 0342 - 74 50 04
E-mail: diaconie@hervormdbarneveld.nl
Download hier de folder.  
 


Hulp voor ZZP'ers

Over Rood begeleidt en ondersteunt ondernemers bij een (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging. Bij Over Rood, een organisatie zonder winstoogmerk, helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst.

Meer informatie en contact:
Website: Over Rood 
 


Werkgroep Werkzoekenden

De Werkgroep Werkzoekenden is speciaal opgericht om gemeenteleden voor wie de werkloze situatie problematisch is, verder te helpen. Jouw werk is onze uitdaging! We helpen je met zoeken naar concrete mogelijkheden om werk te vinden én kunnen je in contact brengen met professionals die je bij jouw zoektocht naar een baan kunnen helpen. We hebben een aantal mensen, werkgevers en organisaties bereid gevonden om je verder te helpen wanneer je vragen hebt of op zoek bent naar praktische ondersteuning. Op deze manier hopen we je zo snel mogelijk (weer) aan het werk te kunnen helpen.

Begeleidingstraject
In samenwerking met de diaconie hebben we een vaste werkwijze afgesproken voor het aanvragen van een bijdrage voor een begeleidingstraject. Heb je daar vragen over, aarzel dan niet om contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Meer informatie en contact:
Contactpersoon: Ben Berg
E-mail: werkgroepwerkzoekenden@hervormdbarneveld.nl
 


Werkloosheid

Ben je ontslagen of op een andere manier plotseling werkloos dan komt er een hoop op je af. Om je hierbij te helpen heeft Diaconaal Netwerk het spreekuur ' Sociaal Juridisch Steunpunt'.

Meer informatie en contact:
Locatie: Bibliotheek Barneveld, Nieuwstraat 29
Dinsdag 10.00 – 13.00 uur
Graag melden aan de balie
E-mail: werkgroepwerkzoekenden@hervormdbarneveld.nl