Rondom kerk en kerkdiensten

Nu het kerkelijke leven na een periode van vakantie weer op gang komt is het goed om een aantal zaken op een rij te zetten rond de erediensten en het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Het Projectteam Kerkgang heeft in de afgelopen weken grondig onderzocht wat er op dit moment, gelet op de beperkingen vanwege corona, allemaal mogelijk is.

Rondom kerk en kerkdiensten

Kerkdiensten vanaf oktober

Zoals eerder aangegeven worden in de maand september nog diensten in de open lucht gehouden. Om vanaf oktober zo veel mogelijk plek voor kerkgangers te hebben, wordt het aantal kerkdiensten dan uitgebreid. Op zondag 6 september wordt er voor het eerst weer een dienst in Rehoboth gehouden.

Vanaf zondag 4 oktober worden er per zondag weer 8 diensten gehouden, verspreid over de drie kerkgebouwen. Rekening houdend met de coronarichtlijnen gaat dan om:

  • Drie diensten in de Oude Kerk (klassieke diensten om 9.30 en 19.00 uur en een middendienst om 14.30 uur)
  • Drie vernieuwde diensten in de Goede Herderkerk (9.00, 14.30 en 19.00 uur)
  • Twee middendiensten in Rehoboth (11.00 en 16.45 uur)

In deze opzet is er voldoende tijd tussen de diensten om de gebouwen goed te kunnen ventileren. Met een dienst om 11.00 uur in Rehoboth komen we tegemoet aan mensen voor wie 9.00 of 9.30 uur te vroeg is, zoals sommige veehouders.

Viering Heilig Avondmaal

Vanwege corona kon de viering van het Heilig Avondmaal in de afgelopen periode helaas niet doorgaan. Als christelijke gemeente hebben we de opdracht dit sacrament ”tot Christus’ gedachtenis” te houden. We zijn daarom blij en dankbaar dat het Projectteam Kerkgang mogelijkheden ziet om binnen afzienbare tijd het Heilig Avondmaal in onze kerkelijke gebouwen te laten plaatsvinden. De bediening van het avondmaal staat gepland voor zondag 11 oktober. Op zondag 4 oktober zullen er diensten van voorbereiding worden gehouden. Om een en ander ordelijk en veilig te laten verlopen worden op zondag 11 oktober 9 kerkdiensten gehouden. In elk van deze diensten zal het avondmaal worden bediend. Over de invulling van de avondmaalsdiensten volgt nog nadere informatie.

Zingen tijdens kerkdiensten

Het Projectteam Kerkgang heeft zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden om in de kerkdiensten vaker en meer te kunnen zingen. De situatie per kerkgebouw is in kaart gebracht. Binnen zekere grenzen blijkt uitbreiding van de gemeentezang mogelijk, zij het dat de mogelijkheden per kerkgebouw verschillen. Wat kan hangt er voor een belangrijk deel van af of er voldoende kan worden geventileerd. Per gebouw is via de module EHBV (Eerste Hulp bij Ventilatie) berekend hoeveel minuten er in een dienst kan worden gezongen zonder de gezondheid van de kerkgangers in gevaar te brengen. Uiteraard geldt hier dat de kerkgangers op 1,5 meter van elkaar zitten (gezinsleden uitgezonderd).

Concreet betekent dit het volgende:

  • In de Oude Kerk kunnen er gedurende de dienst 6 coupletten gezongen worden door de hele gemeente. Dat is 1 couplet per zangmoment. De dienstdoende predikant kan er voor kiezen om 2 maal per dienst in beurtzang (bijvoorbeeld afwisselend de mannen en de vrouwen) te laten zingen. In dat geval kunnen twee coupletten extra worden gezongen.
  • In de Goede Herderkerk mogen maximaal 10 coupletten door de gemeente als geheel worden gezongen. Het is aan de dienstdoende predikant om de te zingen liederen te verdelen over intro, het kindermoment en de overige zangmomenten.
  • In Rehoboth mogen maximaal 10 coupletten door de gemeente als geheel worden gezongen worden. 

De invoering van deze regel is per zondag 13 september. Het extra goed ventileren kan mogelijk betekenen dat het tocht in de kerk en het koud kan aanvoelen! De jas moet toch al meegenomen worden naar binnen en kan dus eventueel aangetrokken worden.

Startzondag winterwerk

Op zondag 20 september wordt de start gegeven voor het winterwerk. Anders dan in de papieren uitnodiging staat, worden de catechisanten welkom geheten in de ochtenddiensten in de Oude Kerk (9.30 uur), in de Goede Herderkerk (8.55 uur) en in de openluchtdienst (11.00 uur). In deze diensten zullen de catechisanten niet als groep naar voren worden geroepen (zoals we voorgaande jaren gewend waren), maar zij ontvangen wel de zegen van de gemeente. We hopen dat veel catechisanten aanwezig zullen zijn (met hun ouders, via de gebruikelijke manier van uitnodigen!) of thuis meekijken.

Seniorenmiddagen

De seniorencommissie heeft, samen met anderen, uitvoering nagedacht over het houden van deze bijeenkomsten. Er is een verantwoorde oplossing gevonden om weer in oktober te starten met deze middagen. De eerste seniorenmiddag zal zijn op 29 oktober en deze zal dan in de Goede Herderkerk gehouden worden. In een volgende kerkbode kunt u hierover meer lezen. We hopen elkaar dan weer te ontmoeten.

Gebruik kerkelijke ruimten

Vanwege de anderhalvemetermaatregel ontstaat er een ruimteprobleem in onze kerkelijke vergaderruimten. Coördinator Nico Lokhorst probeert iedereen zo goed mogelijk van een (veilige) plek te voorzien, maar duidelijk is wel dat niet alles kan. We willen daarom vragen of clubs en kringen die voorheen niet in een ruimte van een van de kerken bijeen kwamen en behoefte hebben aan een grotere ruimte zelf willen uitkijken naar een alternatieve plek om bijeen te komen. Met een beetje creativiteit en flexibiliteit is er vaak meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt; denk bijvoorbeeld aan bedrijfskantines en dergelijke. Het heeft geen zin onze coördinator hierover te benaderen. Hij heeft simpelweg geen ruimte beschikbaar.

Tot slot

We zijn God dankbaar dat er binnenkort weer meer mogelijkheden zijn om op zondag naar de kerk te gaan en dat het kerkenwerk (zij het met de nodige beperkingen) weer van start kan gaan. We weten dat veel gemeenteleden hier naar hebben uitgezien en hopen en bidden dat velen de gang naar Gods huis weer zullen maken met het verlangen van de psalmdichter: ”Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote naam te danken.” Hem alleen zij de eer.