Renovatie Goede Herderkerk

In deze nieuwe rubriek in de kerkbode besteden we aandacht aan de renovatie van de Goede Herderkerk. Houd deze rubriek in de gaten. Lees mee en denk mee. Het gaat om de toekomst van onze gemeente waar we met elkaar zorg voor dragen.

kerk

Zoals we eerder schreven, heeft architect Steven van Kooten de opdracht gekregen om een schetsontwerp te maken voor de renovatie van de Goede Herderkerk. Deze opdracht bestaat uit drie onderdelen:

- In de eerste plaats willen we noodzakelijk onderhoud laten uitvoeren aan de kerk. Dit betreft onder andere het onderhoud aan de inmiddels zeer slechte daken. - Daarnaast willen we de kerk in verschillende opzichten praktischer maken. Daarbij denken we met name aan voldoende en passende ruimte voor de muzikale begeleiding van de (vernieuwde) diensten en voor het koffiedrinken na de diensten.

- Onze derde wens is om de kerk, die in 1976 werd opgeleverd, een meer eigentijdse uitstraling te geven en te laten voldoen aan de eisen van deze tijd qua gebruik, energie, etcetera, met het oog op de toekomstige generatie.

Architect Van Kooten is voortvarend met deze opdracht aan de slag gegaan. Hij heeft de huidige situatie in kaart gebracht en oplossingsrichtingen aangedragen voor de renovatie. Vervolgens heeft hij deze gepresenteerd aan het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. Zo wordt het steeds concreter. De door de architect gepresenteerde schetsen laten zien dat er binnen de financiële kaders mogelijkheden zijn om onze wensen te realiseren. Praktische knelpunten rond de muzikale begeleiding en de ontmoeting na de diensten (koffiedrinken) worden dan opgelost en de kerk krijgt een meer eigentijdse uitstraling.

Op basis van de reacties van het college en de Algemene Kerkenraad op de presentaties, heeft architect Van Kooten zich gericht op een variant waarbij de kerkzaal een kwartslag wordt gedraaid ten opzichte van de huidige situatie. Hij heeft deze variant inmiddels verder uitgewerkt en daar ook 3D (driedimensionale) beelden bij gemaakt. Deze geven een ruimtelijke beleving alsof je zelf in het vernieuwde kerkgebouw loopt.

We schrijven tenminste één keer per maand in de kerkbode over het renovatieproces. Daarbij zullen we ook beelden en schetsen gaan delen. Zo nemen we u als gemeentelid mee en kunnen we met elkaar als één gemeente positief betrokken zijn op dit proces. De architect heeft laatstgenoemde schetsen met de gemeente Barneveld gedeeld. De burgerlijke gemeente wil gekend worden in het beoogde renovatieproces en al in een vroeg stadium kennisnemen van mogelijke afwijkingen in vergelijking met de huidige opzet, ligging en/of structuur van het kerkgebouw en het bestemmingsplan. Blijken bepaalde onderdelen bij de gemeente Barneveld onmogelijk of niet haalbaar te zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld extra werk en extra kosten voorkomen.

De werkzaamheden van de architect hebben zich tot op heden geconcentreerd op de hoofdstructuur van het gebouw. Denk daarbij aan: waar kunnen de ingangen komen, hoeveel en welke ruimte(n) gebruiken we voor de kerkzaal, waar kunnen we de ontmoetingsruimte lokaliseren en waar zouden het liturgisch centrum en de preekstoel kunnen komen.

Het gegeven dat we schetsen hebben gedeeld met de gemeente Barneveld wil overigens niet zeggen dat er al een plan is goedgekeurd of dat we al een concreet plan zouden hebben. Dat is niet het geval. We hopen ergens in januari / februari 2022 een concreet voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Kerkenraad. In dat voorstel willen we ook al enige aandacht besteden aan de mogelijke financiering van de renovatiekosten op basis van de dan beschikbare gegevens. Een voorstel voor de volgende stap. Daarnaast gaan we met gebruikers van de Goede Herderkerk en ook met nog wat andere partijen binnen onze gemeente in gesprek. Dat is voor ons ook een hele belangrijke fase. Inbreng van gebruikers en betrokkenen is van belang voordat de architect aan de slag gaat met concrete ontwerpen voor de inrichting van een vernieuwde/gerenoveerde Goede Herderkerk. We kunnen vroegtijdig ideeën en wensen inventariseren en deze waar mogelijk ook meenemen.

In deze nieuwe rubriek zullen wij u met regelmaat blijven bijpraten over de renovatie van de Goede Herderkerk. Hoe concreter de plannen worden, hoe concreter wij u verder informeren. Als er in de tussentijd vragen bij u leven, laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar Eduard Kas, secretaris van het College van Kerkrentmeesters (e-mailadres: kerkrentmeesters@hervomdbarneveld.nl).

De kern van de boodschap van vandaag is wat ons betreft dat inmiddels gebleken is dat er binnen de nu beschikbare én voorziene financiële middelen concrete mogelijkheden zijn om vorm te geven aan een praktisch ingerichte Goede Herderkerk met een meer eigentijdse uitstraling. We zien mogelijkheden voor een vernieuwde kerk waarmee we als kerkelijke gemeente weer vele jaren vooruit kunnen.

 
Volgende artikel
15 november 2021