Projectteam Kerkgang van start

De Algemene Kerkenraad heeft 10 juni weer vergaderd na een periode van maanden waarin dit niet kon. Daar zijn we God dankbaar voor. Uiteraard moesten er allerlei maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de vergadering ‘coronaproof’ verliep, maar het ging, mede dankzij de gebruiksprotocollen die het College van Kerkrentmeesters heeft opgesteld.

Projectteam

Een belangrijk bespreekpunt was uiteraard de vraag hoe we de komende tijd als gemeente weer bijeen kunnen komen voor de zondagse erediensten. Velen zien daar immers reikhalzend naar uit en dat begrijpen we ten volle. Voor onze grote Hervormde gemeente (met verschillende kerkgebouwen en verschillende liturgieën) is dat echter een complex gebeuren. In de vorige kerkbode schreven we daar al over.

Per 1 juli mogen er maximaal 100 kerkgangers in de kerkelijke gebouwen worden toegelaten, mits aan protocollen en veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Op de eerste twee zondagen van juli (5 en 12 juli) zullen er uitsluitend doop- en belijdenisdiensten worden gehouden, omdat daarmee echt niet langer kan worden gewacht. Daarbij speelt mee dat we juist ook onze nieuwe belijdende leden graag in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal als dat mogelijk binnen afzienbare tijd weer gevierd kan worden.  Omdat met het te verwachten aantal gasten het maximum van 100 personen al gauw zal zijn bereikt, is er in deze diensten nog geen ruimte voor ‘gewone’ gemeenteleden.

Over de viering van het Heilig Avondmaal is uitvoerig gesproken. De enquête die onder ambtsdragers is gehouden laat zien dat in onze gemeente de meningen over een digitale avondmaalsviering sterk uiteen lopen. We vinden het daarom niet verstandig om in juni hiertoe over te gaan. Daar is echt fundamentele bezinning over nodig. Wel heeft de Algemene Kerkenraad de wens uitgesproken om in juli in een aantal weekdiensten het Heilig Avondmaal in de verschillende kerkgebouwen te vieren. Dit vergt uiteraard veel organisatie en het is de vraag of het praktisch haalbaar zal zijn.

Er is door de Algemene Kerkenraad een "Projectteam Kerkgang" gevormd dat de opdracht heeft gekregen om de haalbaarheid te onderzoeken van een avondmaalsviering begin juli en van diensten met 100 aanwezigen per 19 juli. In het team zitten kosters, een kerkrentmeester, een ambtsdrager, een predikant en onze coördinator. Het projectteam staat voor allerlei vragen: de veiligheid, de manier van uitnodigen van gemeenteleden, het aantal diensten per zondag, welke kerken gebruikt worden, de beschikbaarheid van kosters etc. Het team is gevraagd zo snel mogelijk met voorstellen te komen en die uit te werken. In de volgende kerkbode zullen we hier meer over kunnen melden.

We leven in een moeilijke tijd. Juist doordat de coronamaatregelen worden versoepeld dienen zich allerlei praktische problemen aan die om een oplossing vragen. Tegelijk zijn we dankbaar dát er meer ruimte komt en dat het weer mogelijk wordt om als gemeente (zij het met allerlei beperkingen) in Gods huis samen te komen. Zodat we straks van harte, zij het voorlopig alleen met ons hart en in onze gedachten, kunnen meezingen: ”Ik zal met vreugd in ’t huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote naam te danken.”

 
Volgende artikel
11 juni 2020