Maatregelen met betrekking tot het pastoraat

Met diverse betrokkenen is er overleg geweest over de vraag hoe we in deze periode van crisis het pastorale werk kunnen vormgeven. Er is gezocht naar mogelijkheden waarbij we het goede voor elkaar zoeken, zowel geestelijk als lichamelijk. Gezien de reële kans om het coronavirus nu, of in de komende tijd te verspreiden, lijkt het ons verstandig om voorlopig persoonlijke contacten tot een minimum te beperken.

corona

Daarom zijn andere vormen van pastoraal contact nodig. Tot nadere berichtgeving zijn de volgende afspraken gemaakt voor heel de Hervormde Gemeente.

  • We gaan niet onaangekondigd op bezoek, maar zoeken altijd van tevoren telefonisch contact om te overleggen of een bezoek verantwoord en gewenst is.
  • We maken gebruik van andere middelen om naar elkaar om te zien en in gesprek te blijven. (Denk aan pastorale gesprekken per telefoon, inzet van het YouTube-kanaal van de Hervormde Gemeente, het sturen van app- en mailberichten of het sturen van een kaart.)
  • Het pastoraat dat echt nodig is (crisispastoraat) zal doorgang vinden. 
  • De gewone huisbezoeken van blokouderlingen komen voorlopig te vervallen.
  • De bezoeken van bezoekbroeders en bezoekdames komen voorlopig te vervallen.
  • Het bezoekwerk van de PPB-ers zal in overleg met het betrokken gemeentelid wel of geen doorgang vinden.
  • Verjaardagbezoeken aan oudere gemeenteleden door predikant of kerkelijk werker zullen voorlopig geen doorgang vinden.
  • Pastorale bezoeken aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen kunnen niet plaatsvinden, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen.
  • Wanneer gemeenteleden thuiskomen na een ziekenhuisopname, zal in overleg een bezoek aan huis wel of niet plaatsvinden.
  • Bezoeken bij geboorte en bezoeken rondom een huwelijksjubileum komen voorlopig te vervallen.

We blijven de komende weken de berichtgeving rond het coronavirus nauwlettend volgen.
Mogelijk volgen er over enige tijd andere adviezen met het oog die gevolgen hebben voor het pastoraat op wat langere termijn.

Ten slotte willen we benadrukken dat gemeenteleden in deze bijzondere omstandigheden nog meer dan voorheen, zelf altijd contact met een pastor mogen opnemen. Telefoonnummers en emailadressen zijn te vinden op de website van de kerk en in de kerkbode.
We zijn bereid met elkaar naar mogelijkheden te zoeken waarop we binnen het pastoraat dienstbaar kunnen zijn en blijven.