Kortere versie van het avondmaalsformulier 

In 2017 heeft de Gereformeerde Bond aan de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek (uitgaande van de landelijke kerk) gevraagd om te voorzien in de behoefte die er in diverse gemeenten bestond rond het avondmaalsformulier. Deze gemeenten wilden vasthouden aan de inhoud en de strekking van het avondmaalsformulier (dat ook in onze gemeente wordt gebruikt), maar vroegen om een verkorte versie hiervan. Verkorting omwille van de lengte en de beleving van de avondmaalsdienst. 
De Werkgroep is aan die behoefte tegemoetgekomen door avondmaalsformulier IV uit het Hervormde dienstboek van 1955 – dat een verkorting is van het klassieke avondmaalsformulier – taalkundig te herzien en hier en daar aan te vullen vanuit het klassieke avondmaalsformulier. Het resultaat hiervan werd in februari 2019 via De Waarheidsvriend wereldkundig.

 

bekers

In onze gemeente wordt deze verkorte versie gebruikt in de voortzettingsdiensten. Sinds we, na corona, het avondmaal weer vieren aan tafel, is ook in onze gemeente de vraag opgekomen naar een korter formulier. Zeker nu in beide kerkgebouwen twee avondmaalsdiensten achter elkaar gehouden worden, kan een kortere tekst helpen om meer rust te brengen in de diensten. 

De algemene kerkenraad heeft het ministerie van predikanten gevraagd om het formulier te toetsen op geschiktheid voor de ‘gewone’ avondmaalsdiensten. Toen in 2019 dit verkorte avondmaalsformulier in gebruik genomen is bij de voortzettingsdiensten, heeft het ministerie dit formulier al inhoudelijk getoetst. Het kwam toen tot de conclusie dat het ‘tweede deel’ van dit formulier prima kon dienen als vervanging, met hier en daar een kleine aanpassing. Hoewel het ‘eerste deel’ toen nog niet gebruikt werd (dat wordt immers alleen in de voorbereidingsdiensten gelezen), is ook dat doorgenomen. Ook hierin zijn enkele veranderingen aangebracht.  
Het ministerie heeft dit aangeboden aan de algemene kerkenraad.  De AK heeft het besluit genomen om dit formulier te gaan gebruiken. Dit formulier zal voor de volgende avondmaalsviering in een handzaam formaat op papier aangeboden worden, zodat dit bijvoorbeeld achter in de kerkbijbel kan worden gestoken. Ook is het op de website van onze gemeente geplaatst. 

De algemene kerkenraad is zich ervan bewust dat er in de gemeente vragen kunnen leven over de aanpassingen van het avondmaalsformulier. Samen met het ministerie van predikanten heeft de AK  geconstateerd dat dit verkorte formulier niet inlevert op inhoud en dat het de identiteit van onze gemeente niet aantast. Daarbij blijft de inhoud van het klassieke formulier onverkort staan – zeker na de aanpassingen die daarin gemaakt zijn. Een liturgisch formulier dient -uiteraard- naar Schrift en belijdenis te zijn. De tekst van een formulier zelf is echter niet onaantastbaar. Het leidt in op de viering van het Avondmaal, maar het blijft een dienst van Woord en Sacrament. In de prediking klinkt de uitnodiging en valt de beslissing, niet in het formulier!  

De AK spreekt de hoop uit dat dit formulier tot zegen mag zijn in de vieringen van het Heilig Avondmaal in onze gemeente. Wij bidden dat de gemeente in de viering van het avondmaal (om het met een zinsnede uit het verkorte formulier te zeggen, die niet in het klassieke staat) ‘aan Zijn tafel een voorsmaak genieten van de bruiloft van het Lam en met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Christus’.

 
Volgende artikel
22 juni 2024