De Akker 2.0 voortgang

DE AKKER 2.0 NOG GEEN FEIT Werkgroep De Akker heeft de afgelopen maanden heel hard gewerkt om het gat te dichten tussen de bouwkosten van een vervangend wijkgebouw op de huidige locatie van De Akker en het door ons college toegezegde bedrag. We spreken onze grote waardering uit voor de betrokkenheid, inzet, enthousiasme en creativiteit van de werkgroep en een groot aantal mensen om hen heen. Veel gemeenteleden uit De Glind en ook diverse gemeenteleden uit de kern Barneveld hebben stevig bijgedragen. We kunnen concluderen dat de realisatie van een vervangend wijkgebouw breed wordt gedragen. Naast de giften van gemeenteleden hebben ook twee stichtingen een forse financiële bijdrage toegezegd, waaronder de Stichting GasthuisWesterveld. Inmiddels is het gat gedicht; de verwachte bouwkosten kunnen worden voldaan vanuit de ontvangen en toegezegde uitkomsten.

Wijkgebouw de Akker

Hiermee is de bouw van een nieuw wijkgebouw, dat eerder door de werkgroep is aangekondigd als De Akker 2.0, echter nog geen feit. We zijn daarover steeds open geweest tegenover werkgroep De Akker en we willen deze boodschap ook hier herhalen. Als dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters leggen we het totale plan voor aan het algemeen bestuur van het college. (Als u de kerkbode leest ligt dat moment achter ons.) Dit is nodig omdat de bouwkosten het bedrag overtreffen waarvoor we mandaat hebben ontvangen op grond van de begroting. Om dezelfde reden zullen we na een goedkeuring vanuit het algemeen bestuur het plan ook in de Algemene Kerkenraad moeten inbrengen. 
Na een akkoord van zowel algemeen bestuur van ons college als de Algemene Kerkenraad kunnen we externe stappen zetten: richting De Drieslag en de burgerlijke gemeente. Als kerkelijke gemeente bezitten we geen grond in De Glind; De Drieslag is eigenaar van de grond waarop het bestaande wijkgebouw staat en waarop ook het nieuwe gebouw bedacht is. De gemeente Barneveld is op twee manieren bij de plannen betrokken: vanuit de bestemming (dat is onderwijs en geen kerkelijke activiteiten) en zij is tevens de instantie die de bouwaanvraag beoordeelt. Vanzelfsprekend hebben we met al deze partijen al gesproken, maar het zijn wel stappen die nog gezet moeten worden en we zien dat niet als een formaliteit. Een ieder zal het plan vanuit diens eigen verantwoordelijkheid beoordelen.

 
Volgende artikel
12 maart 2019