Bid zonder ophouden

We hebben weer een 24/7-gebedsweek achter de rug. Velen bezochten de gebedsruimte in Rehoboth om in alle rust een uur op de Heere God gericht te zijn. Wie denkt dat dit een soort actie is om door aanhoudend bidden iets te presteren of bij God af te dwingen heeft het helemaal mis! Bezoekers werden gestimuleerd om bij allerlei aspecten van het geloofsleven stil te staan. Wat een voorrecht dat zoiets kan! Iedere avond was er een aanbiddingsuur, met ruimte voor liederen, een korte overdenking en gebed.

bidden

Door e.e.a. moest ik denken aan de tekst uit 1 Thessalonicenzen 5 (met als kopje “opwekkingen tot geestelijk leven”): Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Gezien de belangstelling voor het aanbiddingsuur wijs ik u op de gebedskringen en dat er iedere woensdag om 18.45 uur een soortgelijk uur in de Oude Kerk gehouden wordt. Welkom!