Bezoek Malawi ds Verheij en ds van Rumpt

Op donderdag 7 november hopen ds Verheij en ds van Rumpt met een predikantenreis van de GZB naar Malawi te vertrekken, op 20 november hopen ze weer thuis te komen. Tijdens de reis zullen er verschillende blogs geschreven worden door de groep. Onderstaande brief zal door ds Verheij namens de kerkenraad van wijk 1 voorgelezen worden in de gemeente die hij daar bezoekt.
Fotos zijn te bekijken via deze link.

Malawi

Van de broeders en zusters van de Hervormde Gemeente van Barneveld. Aan de gemeente van de Malawi in het Yao-gebied die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Geliefde broeders en zusters, 
Op een gezegende dag als deze is het voor mij een voorrecht als predikant van wijkgemeente 1 uit Barneveld u persoonlijk de hartelijke groeten over te brengen. 
Onze woonplaats Barneveld staat bekend om haar mooie natuur, rijke bossen en groene landerijen. De snijmais, voer voor de koeien, is net van het land. De boeren hebben eind oktober nog gras kunnen maaien voor de winter. In ons land staat Barneveld bekend om haar prachtige legkippen. We leven dicht bij de natuur en weten ons afhankelijk van Gods zegen. De oogst is binnengehaald en dat is genade. Daarom vieren we begin november Dankdag; een dag van afhankelijkheid en vreugde. 
Malawi staat bekend om haar mooie Acaciabomen, wonderschone orchideeën en gladiolen. Het regenseizoen breekt straks aan. Barneveld bidt u allen in het Yao-gebied een gezegend periode toe. Regen en zonneschijn. Mooie maiskolven, gras voor de koeien, gezonde gewassen en een rijke oogst. Gods regen brengt alles tot leven. Wij Barnevelders weten niet half hoe mooi de ongerepte natuur van Malawi is. Uw rijkdom rond het grote Malawimeer. Een bron van leven voor iedereen! 
Jezus riep op de laatste dag van het Loofhuttenfeest in de tempel in Jeruzalem: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Jezus zegt dit met het oog op de Heilige Geest. Voor de natuur geldt; hoe méér water hoe méér leven. Dat geldt ook voor het werk van Gods Geest.  
De broeders van de kerkenraad wensen en bidden u het levende water van Zijn Geest toe. Dat u allen overvloedig mogen zijn in geloof, in hoop en in liefde. De opa’s en oma’s, mannen en vrouwen, jongeren en de kleine kinderen. Zodat de mensen om u heen, die de God van Abraham, Izak en Israël niet kennen, gaan vragen naar de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. 
De Geest en de gemeente van Malawi en Barneveld zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Namens de Hervormde Gemeente van Barneveld, wijk 1, dominee S.J. Verheij

 
Volgende artikel
8 november 2019